کمیسون رسیدگی به شکایات

ماده ۵ ـ

وظیفه کمیسیون رسیدگی به شکایات ، رسیدگی به شکایات خریداران و مصرف کنندگان و گزارش بازرسان و ناظران موضوع ماده (۵۲) قانون می باشد که از طریق اتحادیه به کمیسیون ارجاع می گردد .

ماده ۶ : ترتیب رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به شکایات :

۱ ـ کلیه اشخاص می توانند شکایت و یا گزارش خود را در مورد تخلفات صنفی ، به اتحادیه مربوط اعلام نمایند . اتحادیه موظف است موضوع را ظرف مهلت دو روز کاری رسیدگی و به کمیسیون مذکور ارجاع نماید .
۲ ـ کمیسیون رسیدگی به شکایت موظف است ظرف مدت یک هفته شکایات دریافتی را با حضور شاکی و متشاکی مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی یک هفته به اتحادیه برای اقدامات قانونی اعلام نماید .
۳ ـ اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز کاری شکایت دریافتی و نظر کمیسیون را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی ، یا انصراف شاکی ، با اعلام مراتب ، پرونده را مختومه نماید و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی ، پرونده را از طریق واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف به سازمان تعزیرات حکومتی و یا ادارات تابعه آن در شهرستان ها برای رسیدگی ارسال نماید .

لیست اعضا کمیسیون رسیدگی به شکایات

مرتضی جعفری 02177626562 09121192560
سید حسین محمودی 02133282165 09121836294
علیرضا مردان تبا 02133281345 09121134226
سید حمیدرضا سیدمرتضی 02133281873 09121154937
محمد شرفی

    خانهدرباره ماورودارتباط با ما
    صدور آنلاین بیمه