کمیسیون حل اختلاف

ماده ۷ ـ

وظایف کمیسیون حل اختلاف رسیدگی به اختلافات صنفی افراد صنفی و صلح و سازش بین آنان می باشد که از طریق اتحادیه به کمیسیون ارجاع می گردد .

ماده ۸ ـ ترتیب رسیدگی در کمیسیون حل اختلاف :

۱ ـ شکایت افراد صنفی باید در دفتر اتحادیه ثبت و حسب نوبت در دستور کار کمیسیون قرار گیرد ، کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته به شکایات رسیدگی و نظر خود را به اتحادیه برای اقدام قانونی اعلام نماید .
۲ ـ در هر مورد اعضای کمیسیون پس از طرح موضوع و استماع نظرات طرفین و بررسی مستندات ارائه شده ، نظر خود را اعلام خواهند نمود و در صورت عدم حصول سازش بین طرفین به صدور نظریه مبادرت خواهد شد .
توجه :
ـ به نظر می رسد با توجه به ماده (۷۲) قانون نظام صنفی سهو قلم شده و مدت ۵ روز صحیح است .
ـ به نظر می رسد با عنایت به ماده (۷۲) قانون نظام صنفی عبارت ( طی یک هفته ) سهو قلم شده و زاید است .
۳ ـ چنانچه در جریان رسیدگی کمیسیون به اختلافات مطروحه صنفی تخلفاتی احراز گردد ، حسب مورد به ترتیب مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی اقدام خواهد شد .
تبصره : چنانچه عضو اتحادیه کشوری به نظر اتحادیه اتاق ایران معترض باشد می تواند ظرف مدت بیست روز پس از زمان ابلاغ ، اعتراض خود را به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس نماید . دبیرخانه موظف است برابر مقررات به موضوع رسیدگی نماید .

لیست اعضا کمیسیون حل اختلاف

علی جعفری 02177506242 09122364218
محمد ظهیری 02177507415 09121194392
کاظم صدریه 02177506268 09123483027
محمود فهیمی 02133281040 09121162847
سید محمد سید مرتض 09125349059

    خانهدرباره ماورودارتباط با ما
    صدور آنلاین بیمه