کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی

ماده ۱۱ ـ وظایف کمیسیون بازرسی :

۱ ـ بازدید از مکان واحد صنفی و ارائه گزارش به اتحادیه در خصوص افراد متقاضی صدور و تمدید پروانه کسب.
۲ ـ همکاری لازم با واحدهای بازرسی و نظارت اتاق شهرستان و یا سازمان و اداره صنعت ، معدن و تجارت در راستای اجرای طرح های ویژه نظارتی و یا بازرسی های خاص فصلی.
۳ ـ شناسایی و ارائه گزارش در مورد واحدهای فاقد پروانه کسب.
۴ ـ انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

سایر مقررات :

ماده ۱۲ ـ در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه ، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رای ارجاع می شود . طرف معترض نسبت به رای صادر شده می تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد . نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم الاجرا خواهد بود . در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند .
ماده ۱۳ ـ در اتحادیه هایی که به لحاظ شرایط و یا مضیقه مالی امکان تشکیل کمیسیون ها به طور مستقل ممکن نباشد به تصویب کمیسیون اجلاس عمومی اتاق ذی ربط کمیسیون های مشترک با رعایت مفاد این آئین نامه به شرح زیر تشکیل می گردد .
الف ) کمیسیون بازرسی .
ب ) رسیدگی به شکایات و حل اختلاف .
ج ) فنی و آموزشی .
ماده ۱۴ ـ در صورت استعفا ، فوت ، عزل ، حجر و یا غیبت ( حداکثر پنج جلسه متناوب و یا سه جلسه متوالی ظرف شش ماه بدون موافقت قبلی و مکتوب اتحادیه ) هر عضو کمیسیون ، اتحادیه مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته شخص دیگری را با رعایت بند (۱) ماده (۳) این آئین نامه جایگزین نماید . عزل اعضای کمیسیون ها به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف می باشد .
ماده ۱۵ ـ بودجه هر کمیسیون و حق الزحمه اعضای آن از طریق پیش بینی در بودجه سالیانه اتحادیه تامین اعتبار می گردد و دریافت هر گونه وجه توسط اعضای کمیسیون از ارباب رجوع تحت هر عنوان ممنوع است .
ماده ۱۶ ـ اتحادیه مکلفند در پایان هر فصل ، آمار مربوط به عملکرد و نتایج حاصله از تصمیمات هر یک از کمیسیون ها را به اتاق اصناف ارائه نمایند .
ماده ۱۷ ـ این آئین نامه مشتمل بر (۱۲) ماده و (۲) تبصره در اجرای تبصره (۲) بند (ط) ماده (۳۰) قانون نظام صنفی توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با نظر خواهی از اتاق اصناف مراکز استان ها تهیه و در تاریخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۴ به تصویب وزیر صنعت ، معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب آئین نامه قبلی لغو می گردد .

لیست اعضا کمیسیون بازرسی

ابراهیم علیجانی 02133281725 09123500949
محمدرضا رادین نیا 09123132817
مصطفی منتظری 02133282169 09123988463
امیر قانبیلی 02133285032 09123868680
حامد سیروس کبیری 02133281564 09121472556

    خانهدرباره ماورودارتباط با ما
    صدور آنلاین بیمه