کمیسیون آموزشی

ماده ۱۰ ـ وظایف کمیسیون آموزش :

۱ ـ نیازسنجی ، برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری دوره های آموزشی.
۲ ـ همکاری در برگزاری دوره های آموزشی متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب ( موضوع بند ن ماده 30 قانون ) بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص دوره های آموزشی مورد نیاز جهت ارتقاء دانش و مهارت اعضاء.
۳ ـ همکاری در برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فنی ( مهارت شغلی ) به منظور بالا بردن میزان اطلاعات و مهارت فنی و ارتقاء کارآیی صاحبان واحدهای صنفی.
۴ ـ انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

    خانهدرباره ماورودارتباط با ما
    صدور آنلاین بیمه