بیمه مهندسی و خاص

خدمات غیر حضوریفرم‌هاراهنمای خسارت بیمه‌‌نامه‌های مهندسی و خاص

راهنمای خسارت بیمه‌‌نامه‌های مهندسی و خاص

 

روند رسیدگی به خسارت‌ها در بیمه‌های مهندسی و خاص

1-  اعلام خسارت توسط بیمه‌گذار (تکمیل فرم اعلام خسارت)

2-  ثبت  خسارت در سیستم و تشکیل پرونده توسط کارشناسان بیمه‌گر 

3-  اعزام ارزیاب خسارت بیمه مرکزی برای بررسی خسارت

4-  تکمیل مدارک مثبته لازم بیمه‌گر توسط بیمه‌گذار

5-  بررسی مدارک و آنالیز میزان خسارت

6-  ارسال حواله خسارت  به مالی برای پرداخت

7-  تحویل  چک/واریز به حساب  پس از دریافت مفاصاحساب/رضایت‌نامه محضری از بیمه‌گذار

 

مدارك لازم براي بررسی خسارت در بيمه‌نامه تمام‌خطر پيمانكاران (CAR)

1)دفترچه پيمان، مشخصات فني، عمومی و خصوصي پروژه

2)فهرست بها و ضمائم آن

3)اصل صورت‌وضعيت‌هاي اجرایی پرداخت شده به پیمانکار تا زمان وقوع حادثه به‌صورت متره (محاسبه حجم کارهای انجام شده و برآورد ریالی آن) و مالي كه تعداد و محل‌های خسارت‎ديده در آن منعكس شده باشد. (این سند باید به تایید کارفرما، مشاور و دستگاه نظارت رسیده باشد.)

4)نقشه‌ها و صورت‌مجلس اجرایي محل‌های خسارت‌ديده

5)عکس محل‌های خسارت‌ديده

6)اصل صورت‌وضعیت براورد خسارت به‌صورت ريز متره (ریز محاسبه حجم کارهای انجام شده و براورد ریالی آن) كه به‌عنوان ادعاي غرامت زيان‌ديده محسوب مي‌شود. (این سند باید به تایید کارفرما، مشاور و دستگاه نظارت رسیده باشد.)

7)آخرین گزارش پیشرفت کار

8)گزارش‌های کارکرد روزانه دوره 10روز قبل از حادثه

9)گزارش اداره هواشناسي (چنانچه منشاء خسارت، سیل یا طوفان باشد)

10)گزارش فعالیت‌های متناسب با پوشش‌های فرعی (کلوزها) ارایه شده در بیمه‌نامه

* در صورت نیاز، مدارک تکمیلی با نظر ارزیاب خسارت از بیمه‌گذار دریافت می‌شود.

 

مدارك لازم براي بررسی خسارت در بيمه‌نامه تمام‌خطر نصب(EAR)

1)دفترچه پيمان، مشخصات فني، عمومی و خصوصي پروژه

2)فهرست بها و ضمائم آن

3)گزارش تحليلي از دستگاه يا تجهيزات خسارت‌ديده و ذكر علت وقوع خسارت

4)ارایه ريز قيمت‌ تجهيزات خريداري شده برای نصب

5)ريز هزينه‌هاي تعمير و بازسازي دستگاه‌ها يا تجهيزات خسارت‌ديده

6)عکس محل‌های خسارت‌ديده

*در صورت نیاز، مدارک تکمیلی با نظر ارزیاب خسارت از بیمه‌گذار دریافت می‌شود.

 

مدارك لازم براي بررسی خسارت در بيمه‌نامه ماشین‌آلات و تجهیزات پیمانکاران (CPM)

1)اعلام حادثه در مهلت مقرر (نامه و فرم اعلام حادثه)

2)گزارش حادثه توسط مدیریت ایمنی یا HSE بیمه‌گذار

3)فرم صورت‌جلسه کارگاهی (در صورتی که حادثه در محل کارگاه اتفاق افتاده باشد.)

4)گزارش پلیس و مراجع انتظامی (در صورتی که خسارت خارج از کارگاه اتفاق افتاده باشد.)

5)اصل کروکی (در صورتی که خسارت خارج از کارگاه اتفاق افتاده باشد.)

6)تصویر بیمه‌نامه شخص‌ثالث

7)گواهینامه معتبر برای راننده یا اپراتور دستگاه آسیب‌دیده و مدارک آموزش

8)تعدادی عکس واضح از زوایای قسمت‌های آسیب‌دیده

9)اصل اسناد هزینه و فاکتورهای تعمیر و صورت قطعه‌های تعمیری یا تعویض شده (با مهر و امضای صادرکننده فاکتور که در آن آدرس و تلفن صادرکننده وجود داشته باشد و همچنین مهر کردن فاکتورها توسط بیمه‌گذارهای حقوقی)

10)گواهی بازرسی دستگاه (مخصوص انواع جرثقیل‌)

11)تصویر برابر اصل کارت و اسناد مالکیتی دستگاه خسارت‌دیده

12)اعلام استعلام ارزش دستگاه (ارزش روز و نو) یا تصویر برابر اصل فاکتور خرید

13)ارایه تصویر گواهی سلامت پس از پایان تعمیر

14)شماره حساب بیمه‌گذار (نام بانک، شماره حساب، نام شعبه، کد شعبه، شماره شبا)

15)تصویر بیمه‌نامه و رسید حق‌بیمه پرداختی

*در صورت نیاز، مدارک تکمیلی با نظر ارزیاب خسارت از بیمه‌گذار دریافت می‌شود.

 

مدارك لازم براي بررسی خسارت در بيمه‌نامه شکست ماشین‌آلات(M.B)

1) اعلام حادثه در مهلت مقرر (نامه و فرم اعلام حادثه)

2)گزارش حادثه تهیه شده توسط مدیریت ایمنی یا HSE

3)فرم صورت‌جلسه کارگاهی (در صورتی که حادثه در محل کارگاه اتفاق افتاده باشد.)

4)دفترچه دستورالعمل تعمیر و نگهداری

5)گزارش سرویس نگهداری و دوره‌ای انجام شده طبق دستورالعمل دستگاه

6)تصویر برابر اصل کارت و اسناد مالکیتی دستگاه خسارت‌دیده

7)نقشه‌ها، مدارک و مستندهای فنی مواضع خسارت‌دیده

8)تهیه صورت‌وضعیت خسارت که مطابق صورت‌جلسه خسارت تهیه و تنظیم شده است.

9)ارایه اسناد و فاکتورهای معتبر تعمیر (فهرست قطعه‌های تعمیر یا تعویض شده) همراه با مهر صادرکننده فاکتور که به تایید بیمه‌گذار رسیده باشد.

10)استعلام ارزش دستگاه (ارزش روز و نو) یا تصویر برابر اصل فاکتور خرید

11)ارایه تصویر گواهی سلامت پس از پایان تعمیر

12)شماره حساب بیمه‌گذار (نام بانک، شماره حساب، نام شعبه، کد شعبه، شماره شبا)

13)تصویر بیمه‌نامه و رسید حق‌بیمه پرداختی

*در صورت نیاز، مدارک تکمیلی با نظر ارزیاب خسارت از بیمه‌گذار دریافت می‌شود.

 

مدارك لازم براي بررسی خسارت بخش ثالث (جانی)

1) کروکی تصادف/گزارش مراجع انتظامی یا نظر کارشناس رسمی دادگستری

2) برگه‌های بازجویی و صورت‌مجلس طرفین حادثه

3) مدارک پزشکی‌ قانونی مصدوم از ابتدا تا خاتمه فرایند درمان

4) نقشه مسیر/جانمایی منضم به پیمان‎به‌پیمان مهر و امضا شده توسط کارفرما برای مطابقت محل حادثه با تعهدهای بیمه‌گر در بیمه‌نامه

5) برگه اظهارات شاکی

6) رای دادگاه (در صورتی‌که شکایتی رخ داده باشد)

7) تصویر برابر اصل کارت ملی و شناسنامه فرد آسیب‌دیده

8) سایر مدارک تکمیلی (بسته به نوع و علت حادثه)

مدارك لازم براي بررسی خسارت مالی (تاسیسات زیرزمینی) وارد شده به بخش ثالث پرونده‌های مهندسی

1) در صورت منضم بودن کلوزهای 102 و 208 به بیمه‌نامه: تصویری از مکاتبه انجام‌شده با شرکت زیان‌دیده منطقه در ارتباط با استعلام محل دقیق تاسیسات زیرزمینی در مسیر اجرای پروژه و پاسخ‌های دریافت شده. (خاص بیمه‌نامه‌های تمام‌خطر پیمانکاری و نصب)

2) اصل فاکتور هزینه‌های تعمیرهای انجام‌شده شرکت زیان‌دیده به تفکیک مقادیر ریالی

3) تصاویر محل آسیب‌دیده

4) تنظیم صورت‌جلسه بازدید از مواضع آسیب‌دیده و لیست‌برداری دقیق از احجام و موارد خسارت‌دیده

5) نقشه مسیر/جانمایی منضم به پیمان‌به‌پیمان مهر و امضا شده توسط کارفرما برای مطابقت محل حادثه با تعهدهای بیمه‌گر در بیمه‌نامه

6) دریافت تصاویر سلامت پس از مرمت مواضع آسیب‌دیده

7) شماره حساب ذی‌نفع ( دارای نام بانک، شماره حساب، نام شعبه، کد شعبه و شماره شبا)

8) سایر مدارک تکمیلی (بسته به نوع و علت خسارت)

مدارك لازم براي بررسی خسارت در بیمه‌نامه‌ تجهیزات الکترونیک(E.E)

1) گزارش بازدید اولیه (صدور)

2) فاکتور خرید

3) ارایه پیش‌فاکتور تعمیر از مراجع معتبر توسط بیمه‌گذار (پس از تایید پیش‌فاکتور توسط بیمه‌گر، بیمه‌گذار مجوز تعمیر را خواهد داشت)

4) تحویل اقلام بازیافتی یا تعویضی از بیمه‌گذار یا کسر درصدی از خسارت

5) تصویر برابر اصل قرارداد تعمیر و نگهداری (با توجه به نوع دستگاه یا قسمت آسیب‌دیده درخواست می‌شود.)

6) دریافت تصویر سلامت پس از تعمیر

7) سایر مدارک تکمیلی (بسته به نوع و علت خسارت)

 

مدارك لازم براي بررسی خسارت در بیمه‌نامه‌ سازه‌های تکمیل شده(CECR)

1) گزارش علت، چگونگی و زمان وقوع حادثه

2) عکس یا فیلم از محل آسیب‌دیده

3) نقشه یا سایت پلان محل خسارت‌دیده

4) اصل فاکتورهای هزینه و تعمیر مهر شده توسط بیمه‌گذار حقوقی

5) قرارداد تعمیر و نگهداری (در صورت وجود)

6) سایر مدارک تکمیلی (بسته به نوع و علت حادثه)

 

مدارك لازم براي بررسی خسارت در رشته هواپیما

1) اعلام حادثه در مهلت مقرر (نامه و فرم اعلام حادثه)

2) گزارش سازمان هواپیمایی کشوری از زمان، محل، علت و چگونگی وقوع حادثه

3) اسناد خلبان و خدمه (گواهینامه‌ها و مجوزهای پروازی)

4) برگه معاینه پزشکی خلبان و خدمه

5) عکس‌ قسمت‌های خسارت‌دیده

6) گزارش کارشناس ارزیاب خسارت بیمه‌ای

7) دریافت برنامه تعمیر و نگهداری و اقدام‌های انجام گرفته در این خصوص

8) اسناد آخرین بررسی انجام شده

9) اسناد بازرسی‌های انجام شده قبل از پرواز

*سایر مدارک تکمیلی بر اساس نیاز و نظر ارزیاب خسارت از بیمه‌گذار دریافت می‌شود.

 

مدارك لازم براي بررسی خسارت در رشته کشتی(Hull & Machinery)

1) اعلام حادثه در مهلت مقرر (نامه و فرم اعلام حادثه شرکت بیمه)

2) گواهینامه ثبت شناور

3) گواهینامه معتبر موسسه رده‌بندی

4) دفترچه تردد شناور و مجوز خروج از بندر

5) گزارش سازمان بنادر در خصوص زمان، محل، علت و چگونگی وقوع حادثه

6) گزارش کامل حادثه از زبان ناخدا، خدمه و مالک شناور (تاریخ، ساعت، محل، چگونگی وقوع حادثه و نجات)

7) فهرست اسامی خدمه

8) گزارش سازمان هواشناسی در روز حادثه (درصورتی که خسارت ارتباطی با بدی آب‌وهوا داشته باشد.)

9) گواهی تناژ و پروانه بهره‌برداری (مخصوص کشتی‌های باری، بارج‌ها و سایر شناورهای حمل بار)

10) مدارک مربوط به بار اعم از فاکتور بار، قرارداد حمل و نقشه نحوه چینش بار (مخصوص کشتی‌های باری، بارج‌ها و سایر شناورهای حمل بار)

11) اصل اسناد رسمی تعمیر قسمت‌های آسیب‌دیده

12) برنامه تعمیر و نگهداری و مستندات فعالیت‌های انجام گرفته در این خصوص

13) گواهینامه یا مجوز یدک‌کشی (خاص شناورهای یدک‌کش)

*سایر مدارک تکمیلی بر اساس نیاز و نظر ارزیاب خسارت از بیمه‌گذار دریافت می‌شود.

براي ساير بيمه‌نامه‌هاي مهندسي و انرژی؛ به تناسب موضوع خسارت وارد شده، مدارك لازم دريافت مي‌شود.

راهنمای خرید بیمه‌نامه‌های مهندسی

راهنمای خرید بیمه‌نامه‌های مهندسی

مدارک لازم برای صدور بیمه‌نامه در رشته‌های مختلف بیمه‌های مهندسی به شرح زیر است:

 • بیمه‌نامۀ تمام‌خطر پیمانکاران (CAR)
 1. تصویر قرارداد یا موافقت‌نامه
 2. جدول زمان‌بندی پروژه
 3. نقشه محل یا مسیر پروژه
 4. پرسش‌نامه تکمیل‌شده با مهر و امضای بیمه‌گذار
 5. گزارش بازدید کارشناس بیمه‌گر
 • بیمه‌نامۀ تمام‌خطر نصب (EAR)
 1. تصویر قرارداد یا موافقتنامه
 2. جدول زمان‌بندی پروژه
 3. نقشه محل یا مسیر پروژه
 4. پرسش‌نامه تکمیل‌شده با مهر و امضای بیمه‌گذار
 5. فهرست اقلام نصب‌شده با مشخصات، تعداد و ارزش جایگزینی‌شان با احتساب هزینه حمل، حقوق و عوارض گمرکی (درصورت وجود)
 6. گزارش بازدید کارشناس بیمه‌گر
 • بیمه‌نامۀ سازه‌های تکمیل‌شده (C.E.C.R)
 1. پرسش‌نامه تکمیل‌شده با مهر و امضای بیمه‌گذار
 2. نقشه محل یا مسیر پروژه
 3. گزارش بازدید کارشناس بیمه‌گر
 • بیمه‌نامۀ ماشین‌آلات و تجهیزات پیمانکاران (CPM)
 1. پرسش‌نامه تکمیل‌شده با مهر و امضای بیمه‌گذار
 2. فهرست ماشین‌آلات پروژه با مشخصات (نوع، مدل، کشور سازنده، سال ساخت، ظرفیت، شماره سریال، تعداد و ارزش جایگزینی)
 3. گزارش بازدید کارشناس بیمه‌گر
 • بیمه‌نامۀ شکست ماشین‌آلات (MB)
 1. پرسش‌نامه تکمیل‌شده با مهر و امضای بیمه‌گذار
 2. فهرست ماشین‌آلات پروژه با مشخصات (نوع، مدل، کشور سازنده، سال ساخت، ظرفیت، شماره سریال، تعداد و ارزش جایگزینی)
 3. گزارش بازدید کارشناس بیمه‌گر
 • بیمه‌نامۀ فساد کالا در سردخانه (DOS)
 1. پرسش‌نامه تکمیل‌شده با مهر و امضای بیمه‌گذار
 2. فهرست کالاهای موجود در سردخانه با مشخصات (شامل نوع، کشور سازنده، سال ساخت، نوع بسته‌بندی، مقدار، شماره سریال یا بسته‌بندی، تعداد و ارزش افزوده)
 3. گزارش بازدید کارشناس بیمه‌گر
 • بیمه‌نامۀ تجهیزات الکترونیک(E.E)
 1. پرسش‌نامه تکمیل‌شده با مهر و امضای بیمه‌گذار
 2. فهرست تجهیزات پروژه با مشخصات (نوع، مدل، کشور سازنده، سال ساخت، ظرفیت، شماره سریال، تعداد و ارزش جایگزینی)
 3. گزارش بازدید کارشناس بیمه‌گر

 

بیمه‌نامه‌های نفت‌ و‌ انرژی

با توجه به گستردگی پوشش بیمه‌نامه‌های نفت ‌و انرژی و به‌منظور سهولت کار بیمه‌گذاران، ارایه مدارک زیر به بیمه‌گر برای بررسی و ارزیابی ریسک، پیش از فرایند اعلام نرخ و صدور بیمه‌نامه، ضروری است:

 1. تکمیل فرم پیشنهاد، اعلام نوع بیمه‌نامه و پوشش‌های درخواستی
 2. تصویر قرارداد اصلی ساخت یا نصب (در پروژه‌های دوره احداث)
 3. برنامه زمان‌بندی (در پروژه‌های دوره احداث)
 4. ارسال فهرست و ارزش تفکیکی تجهیزات در حال استفاده در پروژه، اموال مجاور، ماشین‌آلات و تجهیزات
 5. HSE Plan پروژه
 6. Emergency Plan پروژه
 7. سوابق خسارتی
 • بیمه‌نامه هواپیما
 1. تکمیل پرسش‌نامه و ارسال مدارک هواپیما
 2. تصویر گواهی‌های هواپیما
 3. بیمه‌نامه سال قبل
 • بیمه‌نامه کشتی
 1. تکمیل پرسش‌نامه و ارسال مدارک شناور برای بیمه‌گر
 2. تصویر گواهی‌های شناور
 3. بیمه‌نامه سال قبل
بیمه‌‌نامه‌های خاص

بیمه‌‌نامه‌های خاص

مهمترین بیمه‌نامه‌های خاص که در حال حاضر شرکت بیمه کوثر ارائه می‌دهد به شرح زیر است:

بیمه‌‌های نفت و انرژی

بیمه‌های نفت و انرژی با هدف تحت‌پوشش قرار دادن سرمایه‌های ملی و افزایش اطمینان‌خاطر و بهره‌وری صنایع مختلف انرژی و همچنین بخش‌های بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی نفت ایجاد شده است و با ارایه خدمات مطلوب و جبران خسارت‌های احتمالی به توسعه صنایع و افزایش تولید کمک می‌کند.

با توجه به نیاز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به سرمایه‌گذاری‌های عظیم داخلی و خارجی برای نوسازی، بهسازی و ارتقای کیفیت تجهیزات استفاده‌شده در روندهای اکتشاف، استخراج، تولید و پالایش نفت و نیز به‌منظور تامین امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش، صنعت بیمه، به‌عنوان پشتوانه، نقش مهمی در حفظ سرمایه‌های ملی و امنیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایفا می‌کند.

بیمه‌های نفت و انرژی شامل رشته‌های مختلفی است که برخی از آن عبارتند از:

 • بیمه‌‌نامه پروژه‌های ساحلی در حال نصب یا ساخت 

در این بیمه‌نامه، پروژه‌های نفتی که در ساحل یا خشکی احداث می‌شوند تحت‌پوشش قرار می‌گیرد.

 • بیمه‌نامه پروژه‌های ساحلی در حال بهره‌برداری 

پروژه‌هایی که در ساحل ساخته شده و به بهره‌برداری رسیده است با این بیمه‌نامه پوشش می‌یابد.

 • بیمه‌‌نامه پروژه‌‌های فراساحلی در حال نصب یا ساخت

این بیمه‌نامه برای پروژه‌هایی که در خشکی ساخته و در دریا نصب می‌شوند طراحی شده است.

 • بیمه‌نامه‌های فراساحلی در حال بهره‌برداری

این بیمه‌نامه مربوط به پروژه‌هایی است که در دریا اجرا می‌شود و پس از طی مراحل نصب، آزمایش و راه‌اندازی، و پس از بهره‌برداری از سکوها و سازه‌های دریایی، تحویل کارفرما می‌شود.

بیمه‌نامه‌های کشتی و هواپیما

 • بیمه‌نامه بدنه و مسئولیت هواپیما

بیمه هوایی مجموعه‌ای از پوشش‌هاست که خسارت‌های مربوط به‌ خطرها و ریسک‌های‌ مربوط به‌ بدنه هواپیما، مسئولیت مسافران، حوادث خدمه پرواز و خسارت‌‌های مالی‌ وارد شده به‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران می‌کند.

 • بیمه‌نامه بدنه و ماشین‌آلات کشتی

در این بیمه‌نامه ریسک‌های مربوط به خسارت‌های بدنه و ماشین‌آلات مالک شناورها تحت پوشش قرار می‌گیرد که عبارتند از ریسک‌های مالی بدنه و ماشین‌آلات شناورها بر اساس سرمایه و ارزش در قبال آسیب‌های وارد بر شناور در حین دریانوردی یا پهلوگیری در اسکله یا هنگام تعمیر و نگهداری و همچنین پرداخت خسارت در سانحه‌هایی که منجر به خسارت کلی شود.

بیمه‌نامه‌های مهندسی

بیمه‌نامه‌های مهندسی

بیمه‌های مهندسی دارای انواع مختلفی است که چند نمونه از مهمترین‌های آن به شرح زیر است:

 • بیمۀ تمام‌خطر پیمانکاری (CAR)

در این بیمه‌نامه، پروژههای درحال احداث عمرانی و ساختمانی که ارزش مصالح در آنها از ارزش اقلام نصب‌شده بیشتر است -از قبیل ساختمان، پل، سد، راه، تونل، موج‌شکن، ‌پروژه‌های آبیاری زهکشی و مانند آن- تحت‌پوشش قرار می‌گیرد و خسارت‌ها‌ و زیان‌های وارد بر اموال موضوع بیمه را طبق تعهدات پرداخت می‌کند.

مدت بیمه تمامخطر پیمانکاری مطابق مدت قرارداد و جدول زمان‌بندی کار است و بیمه‌گذار می‌تواند دوره نگهداری (تحویل موقت) را نیز پوشش دهد.

 • بیمۀ تمام‌خطر نصب (E.A.R)

موضوع این بیمه‌نامه، پوشش تمام‌خطر نصب ماشین‌آلات و تجهیزات و همچنین نصب هرگونه سازه با اسکلت فلزی است و شرایط آن مشابه بیمۀ تمام‌خطر پیمانکاران است. پروژه‌های در حال احداث تاسیساتی و سازه‌ای که بیشتر ارزش پروژه مربوط به اقلام نصب شده یا در حال نصب است از قبیل کارخانه، نیروگاه، پالایشگاه، خطوط انتقال نیرو، پتروشیمی، سیستم‌های مخابراتی، اسکله‌های نفتی و مانند آن از طریق بیمه تمام‌خطر نصب تحت‌پوشش قرار می‌گیرد.

 • بیمۀ سازه‌های تکمیل‌شده (C.E.C.R)

در صورت اتمام پروژه‌های مربوط به بیمه‌های تمام‌خطر پیمانکاران یا تمام‌خطر نصب، مالکان می‌توانند در زمان بهره‌برداری، از بیمه سازه‌های تکمیل شده استفاده کنند. شرایط و پوشش‌های این بیمه‌نامه مشابه بیمه تمام‌خطر پیمانکاران است.

 • بیمۀ ماشین‌آلات و تجهیزات پیمانکاران (CPM)

این بیمه‌نامه ماشین‌آلاتی را تحت پوشش قرار می‌دهد كه شماره شهربانی ندارند و برای كار در پروژه‌ها از آن‌ها استفاده می‌شود؛ از جمله ماشین‌آلات ساختمانی و راهسازی همچون لودر، بولدوزر، گریدر، بیل مكانیكی، غلطك، تاوركرین و جرثقیل نام برد. این بیمه‌نامه شاخه‌ای از بیمۀ تمام‌خطر است و به‌جز چند استثنا كه در شرایط عمومی بیمه‌نامه قید شده است، هر نوع خسارت ناگهانی را جبران می‌کند.

 • بیمۀ شکست ماشین‌آلات (M.B)

تمام دستگاه‌ها و تجهیزاتی که در زمان احداث می‌تواند تحت‌پوشش بیمۀ تمام‌خطر نصب قرار گیرد، در زمان بهره‌برداری نیز می‌تواند زیر پوشش بیمه‌نامۀ شکست ماشین‌آلات قرار داده شود. به عبارتی، هدف اولیه این بیمه‌نامه جبران خسارت‌های فیزیکی، ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی ناشی از شکست ماشین‌آلات و شکست ابزارهای مکانیکی و الکتریکی است.

 • بیمۀ فساد کالا در سردخانه (DOS)

خسارت‌های وارد بر مواد یا کالاهای انبارشده در سردخانه که به‌دلیل حوادث تحت‌پوشش در بیمه MB (شکست ماشین‌آلات) و درنتیجه خرابی و اشکال در سامانه تبرید سردخانه ایجاد شود، به وسیله این بیمه‌نامه جبران است. بیمه‌نامۀ فساد کالا در سردخانه در واقع، پوشش خسارت خرابی یا فساد کالا ناشی از شکست ماشین‌آلات سردکننده یا نشت مبرد از سیستم تبرید را شامل می‌شود. مدت این بیمه‌نامه حداکثر یک سال است که می‌تواند بنابه درخواست بیمه‌گذار تمدید شود.

 • بیمۀ تجهیزات الکترونیک (E.E)

تجهیزات و دستگاه‌هایی که ارزش قطعات الکتریکی و الکترونیکی آن از ارزش قطعات مکانیکی بیشتر باشد، مانند وسایل فیلم‌برداری، ماشین‌های اداری، دستگاه‌های فتوكپی، دوربین‌ها، دستگاه‌های ضبط ‌و‌ پخش صدا، سامانه ناوبری دریایی و هوایی، دستگاه‌های الكترونیكی مخابرات، تجهیزات پزشكی، آزمایشگاهی و دندانپزشكی، تجهیزات رادیو-تلویزیونی، تحقیقاتی، اندازه‌گیری، نقشه‌برداری، کامپیوتری تحت‌پوشش این بیمه‌نامه قرار می‌گیرد. به بیان دیگر، خسارت‌های فیزیکی، ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی که در اثر حوادث بر دستگاه‌ها و تجهیزات بیمه‌شده وارد می‌شود را می‌توان با خرید این بیمه‌نامه جبران کرد.

بیمه مهندسی و خاص

بیمه مهندسی و خاص:

: پروژه‌های زیربنایی‌، عمرانی، سازه‌های صنعتی و ساختمانی در تمام مراحل ساخت، از زمان شروع پروژه تا نصب تجهیزات و ماشین‌آلات و همچنین در زمان راه‌اندازی تا تحویل موقت، در معرض خطرهای گوناگون و از بین رفتن سرمایه هستند؛ به علاوه، ممکن است پیمانکار و عوامل ‌بیمه‌گذار در نتیجه سهل‌انگاری یا خطاهای انسانی باعث وارد آمدن زیان‌هایی به اشخاص ثالث نیز بشوند. بیمه‌های مهندسی این خطرها را تحت‌پوشش قرار می‌دهد و خسارت‌های ناشی از بروز حوادث را، در حدود شرایط و تعهدات بیمه‌نامه، می‌پردازد.
بیمه‌نامه‌های مهندسی
بیمه‌‌نامه‌های خاص

  خانهدرباره ماورودارتباط با ما
  صدور آنلاین بیمه