بیمه باربری

خدمات غیر حضوریفرم‌هاکلوز پیوست شرایط بیمه‌گران کالا، مجموعه شرایط C

کلوز پیوست شرایط بیمه‌گران کالا، مجموعه شرایط C

خطرهای تحت پوشش

۱- اين بيمه، خطرهای زير به‌جز استثنا شده‌های بندهاي ۴، ۵، ۶ و ۷ را پوشش مي‌دهد.

(۱/۱)- تلف شدن يا آسيب ديدن کالای بيمه شده كه به‌طور منطقي مرتبط با يكي از شرایط زير باشد:

(۱/۱/۱)- آتش سوزي يا انفجار.

(2/1/1)- به‌گل نشستن، زمينگير شدن و برخورد با كف دريا، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور.

(3/1/1)- واژگون شدن يا از راه يا از خط خارج شدن وسيله حمل زميني.

(4/1/1)- تصادم يا برخورد كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به‌غير از آب.

(5/1/1)- تخليه كالا در بندر اضطراري.

(2/1)- تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي بيمه شده كه علت آن يكي از امور زير باشد:

(1/2/1)- فداكردن كالا در جريان خسارت عمومي.

(2/2/1)- به دريا انداختن كالا برای سبك‌سازي كشتي.

 

خسارت همگاني

۲- اين بيمه‌نامه خسارت همگاني و هزينه‌هاي نجات را كه به‌‌منظور پيشگيري از خسارت يا در ارتباط با آن، به جز شرایط مندرج در بندهاي۴، ۵، ۶ و۷ به‌‌وجود آمده و طبق قرارداد حمل و يا قانون و عرف حاكم بر آن محاسبه و تعيين شده باشد، پوشش مي‌دهد.

 مسئوليت مشترك در تصادم

۳- به‌موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در مسئوليت مشترك دو كشتي در تصادم، بيمه‌گر جبران اين زيان را در قبال خطرهای تعهد شده در اين بيمه به‌عهده مي‌گيرد. بيمه‌گذار تقبل مي‌کند كه هرگاه حمل كننده بر اساس شرط مذكور مطالبه زيان كند، بيمه‌گر را نیز آگاه کند. در اين صورت، بيمه‌گر حق دارد به هزينه خود، دفاع از بيمه‌گذار را در دعوي به‌عهده گيرد.

 

استثناها

۴- اين بيمه به هيچ‌وجه شامل خطرهای زير نمي‌شود:‌

(1/4)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه قابل انتساب به سوء عمل ارادي بيمه‌گذار

(2/4)- نشت و ريزش عادي، كسري عادي وزن يا حجم يا فرسودگي و پوسيدگي عادي كالاي‌ بيمه شده.

(3/4)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نامناسب بودن بسته‌بندي يا آماده‌سازي كالاي بيمه شده مشروط بر اينكه بسته‌بندي يا آماده‌سازي قبل از شروع اين بيمه انجام شده يا به‌‌وسيله بيمه گذار يا كاركنان او انجام شده و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بيمه شده را نداشته باشد.( در شرایط مربوط به اين شرط، "بسته‌بندي" شامل چيدن كالاي بيمه شده در كانتينر هم هست و كاركنان جزو پيمانكاران مستقل محسوب نمي‌شوند).

(4/4)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه به‌علت عيب ذاتي يا ماهيت كالاي ‌بيمه شده.

(5/4)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه‌اي‌كه علت آن تاخير باشد، حتي اگر اين تاخير ناشي از خطرهای بيمه شده باشد (به ‌استثناء هزينه‌هاي قابل پرداخت بند ۲).

(6/4)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از اعسار يا ورشكستگي مالكان، مديران، اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف يكي از آن‌ها، به‌شرط اينكه بيمه‌گذار در هنگام بارگيري كالاي بيمه شده در كشتي، از اين امر مطلع باشد يا بايد طبيعتا در جريان معمول تجارت خود از اين مسئله آگاه باشد كه اين اعسار و يا ناتواني مالي مي‌تواند مانع از ادامه عادي سفر شود. اين استثنا در صورتي كه قرارداد بيمه به طرف ديگري (طرف مدعي خسارت) واگذار شده باشد كه آن طرف هم، موضوع بيمه را با حسن‌نيت و تحت قرارداد الزام‌آور خريداري كرده يا با خريد آن توافق کرده است، اعمال نمي‌شود.

(7/4)- آسيب عمدي يا تخريب عمدي كالاي بيمه شده يا هر قسمت از آن توسط اشخاص متخلف.

(8/4)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه‌اي كه مستقيم يا غيرمستقيم به‌علت يا ناشي از كاربرد هر نوع سلاح‌ يا وسيله‌اي باشد كه با انرژي اتمي ‌يا شكست هسته‌اي و يا تركيب هسته‌اي يا واكنش مشابه ديگر يا نيرو يا ماده راديو اكتيو كاركند.

۵- (1/5)- اين بيمه به‌هيچ ‌وجه تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از موارد زير را پوشش نمي‌دهد:

(1/1/5)- نداشتن قابليت دريانوردي‌كشتي يا شناور يا نامناسب بودن كشتي يا شناور براي حمل ايمن كالاي بيمه شده، مشروط بر اينكه هنگام بارگيري كالا به‌وسيله حمل، بيمه‌گذار از فقدان قابليت دريانوردي يا نامناسب بودن كشتي يا شناور آگاه باشد.

(2/1/5)- نامناسب بودن كانتينريا وسيله حمل‌ برای حمل سالم  کالای بيمه شده، مشروط بر اينكه بارگيري كالا درون يا برون اين وسایل، قبل از شروع اين بيمه‌نامه يا توسط بيمه‌گذار يا كاركنان او انجام شده باشد و آن‌ها از نامناسب بودن وسایل مذكور در زمان بارگيري كالاي بيمه شده اطلاع داشته باشند.

(2/5)- در شرایطی كه قرارداد بيمه به طرف ديگري (طرف مدعي خسارت) واگذار شده باشد و ايشان، موضوع بيمه را با حسن نيت و تحت قرارداد الزام‌آور خريداري كرده يا با خريد آن توافق کرده است، استثناي بند ۱/۱/۵ اعمال نمي‌شود.

(3/5)- بيمه‌گران، حق ادعاي نقض تعهد ضمني راجع به قابليت دريانوردي كشتي و مناسب بودن كشتي براي حمل کالای بيمه شده را از خود ساقط مي‌كنند.

۶- اين بيمه به‌هيچ عنوان تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه‌هايي را كه علت اصلي آن‌ها يكي از شرایط زير باشد، جبران نمي‌كند:

(1/6)- جنگ، جنگ داخلي، انقلاب، شورش، قيام يا زدوخوردهاي داخلي ناشي از اين امور يا هرگونه عمل خصمانه توسط يا عليه يكي از دو قدرت متخاصم.

(2/6)- توقيف، ضبط، مصادره، تصرف يا اثر ناشي از اين امور يا اثر ناشي از اقدام به شروع آن‌ها.

(3/6)- مين، اژدر و بمب‌هاي مترو‌كه يا ساير سلاح‌هاي جنگي به‌جا مانده و متروكه.

۷- اين بيمه‌نامه به‌هيچ‌وجه تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از شرایط زير را پوشش نمي‌دهد:

(1/7)- عمل اعتصاب كنندگان، جلوگيري از ورود كارگران يا عمل اشخاصي كه در درگيري‌هاي كارگري، آشوب‌ها يا اغتشاش‌های داخلي شركت مي‌كنند.

(2/7)- اعتصاب، تعطيل محل كار، درگيري‌هاي كارگري، آشوب‌ها و يا اغتشاش‌های داخلي.

(3/7)- هرگونه عمل تروريستي يا اقدام هر شخصي كه مستقيما با هدف براندازي دولتي يا اعمال نفوذ از طريق توسل به زور يا خشونت عليه دولت يا از طرف يا در ارتباط با هر سازماني كه قانوني يا غيرقانوني تشكيل شده باشد.

(4/7)- عمل هر شخصي با انگيزه سياسي، عقيدتي يا مذهبي. 

مدت اعتبار بيمه‌نامه

شرط حمل

۸- (1/8)- مشروط به رعايت بند۱۱، اين بيمه از زماني‌كه كالاي بيمه شده، انبار يا محل نگهداري مذكور در اين بيمه‌نامه را به‌‌منظور بارگيري بدون وقفه بر روي وسيله نقليه يا هر وسيله حمل ديگري در شروع حمل براي اولين بار ترك مي‌کند‌، آغاز و در طول جريان عادي حمل ادامه مي‌يابد و در يكي از حالت‌های زير، هر كدام زودتر واقع شود، منقضي مي‌شود:

(1/1/8)- به مجرد تخليه كامل كالا از وسيله حمل يا وسيله نقليه ديگر در انبار يا محل نگهداري نهايي در مقصد مذكور در بيمه‌نامه.

(2/1/8)- به مجرد تخليه كامل كالا از وسيله حمل يا وسيله نقليه ديگر به هر انبار يا محل نگهداري ديگر در مقصد مندرج در بيمه‌نامه يا قبل از آن كه بيمه‌گذار يا كاركنان وي براي نگهداري كالا در خارج از مسير حمل يا تقسيم و توزيع كالا در نظر گرفته باشند.

(3/1/8)- هنگامي كه بيمه‌گذار يا كاركنان او تصميم مي‌گيرند خارج از مسير عادي حمل از هر يك از وسايل حمل زميني يا ساير وسایل حمل يا كانتينر براي نگهداري كالاي بيمه شده استفاده كنند.

(4/1/8)- به مجرد انقضاي ۶۰ روز از تخليه كامل كالاي بيمه شده از كشتي در آخرين بندر تخليه.

کلوز پیوست شرایط بیمه‌گران کالا، مجموعه شرایط B

خطرهای تحت پوشش

1- اين بيمه خطرهای زير؛ به‌جز شرایط استثنا شده‌ در بندهاي 4، 5، 6 و 7 را پوشش مي‌دهد.

(۱/۱)- تلف شدن يا آسيب ديدن کالای بيمه شده كه به‌طور منطقي مرتبط با يكي از شرایط زير باشد:

(۱/۱/۱)- آتش‌سوزي يا انفجار.

(۲/۱/۱)- به‌گل نشستن، زمينگير شدن و برخورد با كف دريا، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور.

(۳/۱/۱)- واژگون شدن يا از راه يا از خط خارج شدن وسيله حمل زميني.

(۴/۱/۱)- تصادم يا برخورد كشتي، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به‌غير از آب.

(۵/۱/۱)- تخليه كالا در بندر اضطراري.

(۶/۱/۱)-زلزله، آتشفشان يا صاعقه

 

(۲/۱)- تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي بيمه شده كه علت آن يكي از امور زير باشد:

(2/1/1)- فداكردن كالا در جريان خسارت عمومي.

(۲/۲/۱)- به دريا انداختن كالا برای سبك‌سازي كشتي يا به دريا افتادن كالا از روي عرشه كشتي.

(2/3/1)- ورود آب دريا، درياچه يا رودخانه به كشتي، شناور، محفظه كالا، كانتينريا محل انبار.

(۳/۱)- تلف شدن كلي هر بسته در كشتي يا شناور و يا تلف كلي هر بسته به‌علت افتادن به‌هنگام بارگيري و يا تخليه كشتي يا شناور. 

خسارت همگاني

2- اين بيمه‌نامه خسارت همگاني و هزينه‌هاي نجات را كه به‌‌منظور پيشگيري از خسارت يا در ارتباط با آن به جز شرایط مندرج در بندهاي 4، 5، 6 و 7 به‌‌وجود آمده و طبق قرارداد حمل و يا قانون و عرف حاكم بر آن محاسبه و تعيين شده باشد، پوشش مي‌دهد.

 

مسئوليت مشترك در تصادم

3- به‌موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئوليت مشترك دو كشتي در تصادم، بيمه‌گر جبران اين زيان را در قبال خطرهای تعهد شده در اين بيمه به‌عهده مي‌گيرد. بيمه‌گذار تقبل مي‌کند كه هرگاه حمل كننده بر اساس شرط مذكور مطالبه زيان كند، بيمه‌گر را آگاه کند. در اين صورت، بيمه‌گر حق دارد به هزينه خود، دفاع از بيمه‌گذار را در دعوي به‌عهده بگيرد.

استثناها

4- اين بيمه به هيچ‌وجه شامل خطرهای زير نمي‌شود:

(1/4)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه قابل انتساب به سوء عمل ارادي بيمه‌گذار.

(2/4)- نشت و ريزش عادي، كسري عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي كالاي‌ بيمه شده.

(3/4)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نامناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي كالاي مورد بيمه مشروط بر اينكه بسته‌بندي يا آماده سازي، قبل از شروع اين بيمه يا به‌‌وسيله بيمه‌گذار يا كاركنان او انجام شده باشد و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بيمه شده را نداشته باشد. ( در شرایط مربوط به اين شرط، "بسته‌بندي" شامل چيدن كالاي بيمه شده در كانتينر هم هست و كاركنان جزو پيمانكاران مستقل محسوب نمي‌شوند).

(4/4)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه به‌علت عيب ذاتي يا ماهيت كالاي ‌بيمه بیمه شده.

(5/4)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه‌اي‌كه علت آن تاخير باشد، حتي اگر اين تاخير ناشي از خطرهای بيمه شده باشد (به‌استثناء هزينه‌هاي قابل پرداخت بر اساس بند ۲).

(6/4)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از اعسار يا ورشكستگي مالكان، مديران، اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي يا قصور در انجام تعهدهای مالي از طرف يكي از آن‌ها، به شرط اينكه بيمه‌گذار در هنگام بارگيري كالاي مورد بيمه در كشتي ، از اين امر مطلع بوده يا بايد طبيعتا در جريان معمول تجارت خود از اين مسئله آگاه باشد كه اين اعسار و يا ناتواني مالي مي‌تواند مانع از ادامه عادي سفر شود. اين استثنا در صورتي كه قرارداد بيمه به طرف ديگري (طرف مدعي خسارت) واگذار شده باشد كه آن طرف موضوع بيمه را با حسن نيت و تحت قرارداد الزام‌آور خريداري كرده يا با خريد آن توافق کرده است، اعمال نمي‌شود.

(7/4)- آسيب عمدي يا تخريب عمدي كالاي بيمه شده يا هر قسمت از آن از سوي هر شخص متخلف

(8/4)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه اي كه مستقيم يا غير مستقيم به علت يا ناشي از كاربرد هر نوع سلاح‌ يا وسيله‌اي باشد كه با انرژي اتمي، شكست هسته‌اي، تركيب هسته‌اي يا واكنش مشابه ديگر يا نيرو يا ماده راديو‎اكتيو كاركند.

5- (1/5)- اين بيمه به‌هيچ ‌وجه تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از شرایط زير را پوشش نمي‌دهد:

(1/1/5)- عدم قابليت دريانوردي‌كشتي يا شناور يا نامناسب بودن كشتي يا شناور براي حمل ايمن كالاي بيمه شده، مشروط بر اينكه هنگام بارگيري كالاي بيمه شده به‌وسيله حمل، بيمه‌گذار از فقدان قابليت دريانوردي يا نامناسب بودن كشتي يا شناور آگاه باشد.

(2/1/5)- نامناسب بودن كانتينر يا وسيله حمل‌ برای حمل سالم کالای بيمه شده، مشروط بر اينكه بارگيري كالا درون يا برون اين وسایل قبل از شروع اين بيمه‎نامه انجام شده باشد، يا توسط بيمه‌گذار يا كاركنان او انجام شده باشد و آنها از نامناسب بودن وسایل مذكور در زمان بارگيري كالاي مورد بيمه اطلاع داشته باشند.

(2/5)- در شرایطي كه قرارداد بيمه به طرف ديگري (طرف مدعي خسارت) واگذار شده باشد و ايشان موضوع بيمه را با حسن نيت و تحت قرارداد الزام‌آور خريداري كرده يا با خريد آن توافق کرده است، استثناي بند 1/1/5 اعمال نمي‌شود.

(3/5)- بيمه‌گران حق ادعاي نقض تعهدهای ضمني راجع به قابليت دريانوردي كشتي و مناسب بودن كشتي براي حمل کالای بيمه شده را از خود سلب مي‌كنند.

۶- اين بيمه به هيچ عنوان تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه‌هايي را كه علت اصلي آن‌ها يكي از شرایط زير باشد، جبران نمي‌كند:

(1/6)- جنگ، جنگ داخلي، انقلاب، شورش، قيام و يا زد و خوردهاي داخلي ناشي از اين امور يا هرگونه عمل خصمانه توسط يا بر عليه يكي از دو قدرت متخاصم.

(2/6)- توقيف، ضبط، مصادره، تصرف يا اثرهای ناشي از اين امور يا اثرهای ناشي از اقدام به شروع آن‌ها.

(3/6)- مين، اژدر و بمب‌هاي مترو‌كه يا ساير سلاح‌هاي جنگي به‌جا مانده و متروكه.

 

۷- اين بيمه‌نامه به‌هيچ‌وجه تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از شرایط زير را پوشش نمي‌دهد:

(1/7)- عمل اعتصاب كنندگان، جلوگيري از ورود كارگران يا عمل اشخاصي كه در درگيري‌هاي كارگري، آشوب‌ها يا اغتشاش‌های داخلي شركت مي‌كنند.

(2/7)- اعتصاب، تعطيل محل كار، درگيري‌هاي كارگري، آشوب‌ها و يا اغتشاش‌های داخلي.

(3/7)- هرگونه عمل تروريستي يا اقدام هر شخصي كه مستقيما با هدف براندازي دولتي يا اعمال نفوذ از طريق توسل به زور يا خشونت بر عليه دولت يا از طرف يا در ارتباط با هر سازماني كه قانوني يا غير قانوني تشكيل شده باشد.

(4/7)- عمل هر شخصي با انگيزه سياسي، عقيدتي يا مذهبي 

 

مدت اعتبار بيمه‌نامه

شرط حمل

۸- (1/8)- مشروط به رعايت بند11، اين بيمه از زماني‌كه كالاي بيمه شده، انبار يا محل نگهداري مذكور در اين بيمه‌نامه را به‌‌منظور بارگيري بدون وقفه بر روي وسيله نقليه يا هر وسيله حمل ديگري در شروع حمل براي اولين بار ترك مي‌کند‌، آغاز و در طول جريان عادي حمل ادامه مي‌يابد و در يكي از حالت‌های زير، هر كدام زودتر واقع شود، منقضي مي‌شود:

 (1/1/8)- به مجرد تخليه كامل كالا از وسيله حمل يا وسيله نقليه ديگر در انبار يا محل نگهداري نهايي در مقصد مذكور در بيمه‌نامه.

(2/1/8)- به مجرد تخليه كامل كالا از وسيله حمل يا وسيله نقليه ديگر به هر انبار يا محل نگهداري ديگر در مقصد مندرج در بيمه‌نامه يا قبل از آن كه بيمه‌گذار يا كاركنان وي براي نگهداري كالا در خارج از مسير حمل يا تقسيم و توزيع كالا در نظر گرفته باشند.

(3/1/8)- هنگامي كه بيمه‌گذار يا كاركنان او تصميم مي‌گيرند خارج از مسير عادي حمل، از هر يك از وسايل حمل زميني يا ساير وسایل حمل يا كانتينر براي نگهداري كالاي بيمه شده استفاده كنند.

(4/1/8)- به مجرد انقضاي 60 روز از تخليه كامل كالاي بيمه شده از كشتي در آخرين بندر تخليه

 

(2/8)- هرگاه پس از تخليه كالاي بيمه‌ شده از كشتي در بندر نهايي تخليه و قبل از انقضاي مدت بيمه‌نامه قرار باشد كه كالا به مقصد ديگري غير از مقصد تعيين شده در بيمه‌نامه حمل شود، در اين صورت بيمه طي مدت مقرر در بند 1/1/8 الي 4/1/8 به اعتبار خود باقي است، ولي با شروع حمل به مقصد ديگر، فاقد اعتبار است.

(3/8)- اين بيمه (با توجه به شرایط خاتمه مذكور در بند 1/1/8 الي 4/1/8 و مقررات بند 9 مندرج در زير) در صورت تاخير خارج از اختيار بيمه‌گذار، هر نوع تغيير مسير، تخليه اجباري، ارسال مجدد يا انتقال كالا به كشتي ديگر و در جريان هر نوع تغييري كه در سفر دريايي روي داده و ناشي از اختياراتي باشد كه طبق قرارداد باربري به مالكان يا اجاره كنندگان كشتي تفويض شده است، داراي اعتبار خواهد بود. 

 

خاتمه قرارداد حمل‌و‌نقل

9- هر گاه قرارداد حمل در اثر رويدادي خارج از اراده و اختيار بيمه‌گذار در بندر يا محلي غير از مقصد مذكور در آن قرارداد خاتمه يابد، يا حمل كالا به‌نحو ديگري قبل از تحويل كالا در مقصد (به‌شرح مندرج در شرط 8 فوق)، خاتمه يابد، يا حمل كالا به نحو ديگري قبل از تخليه كالا در مقصد (به شرح مندرج در شرط 8 فوق) خاتمه يابد، اين بيمه نيز منقضي مي‌شود، مگر آن‌كه مراتب فورا" به بيمه‌گر اطلاع و ادامه بيمه درخواست شود كه در آن‌صورت در ازاء حق‌بيمه اضافي (درصورت درخواست بيمه‌گر) اين بيمه تا يكي از مهلت‌هاي مقرر در زير به ‌قوت خود باقي مي‌ماند:

(1/9)- تا زماني‌كه كالا در چنين بندر يا محلي به‌فروش رسيده و تحويل گردد يا چنانچه توافق خاص ديگري نشده باشد، تا انقضاء مدت 60 روز بعد از ورود كالاي بيمه شده به چنين بندر يا محلی، هر كدام زودتر واقع شود.

(2/9)- اگر كالاي بيمه شده ظرف همان مدت 60 روز (يا هر مدت اضافي ديگري كه توافق شده باشد) به مقصد مذكور در بيمه‌نامه يا هر مقصد ديگري ارسال گردد، در اين‌صورت بيمه طبق ضوابط مقرر در بند 8 منقضي مي‌شود.

 

تغيير سفر

10- (1/10)- هر گاه پس از شروع اين بيمه، مقصد توسط بيمه‌گذار تغيير کند، بقای اعتبار اين بيمه مشروط است به‌ اينكه بيمه‌گذار مراتب را فورا به بيمه‌گر اعلام كند و شرايط و حق‌بيمه مورد توافق قرار گيرد. چنانچه خسارتي قبل از توافق رخ دهد، تحت پوشش خواهد بود مشروط بر اينكه بر مبناي نرخ و شرايط متعارف بازار باشد.

(2/10)- هر گاه حمل كالاي بیمه شده طبق شرايط اين بيمه (مطابق بند 1/8) آغاز، اما كشتي بدون اطلاع بيمه‌گذار يا كاركنان وي به مقصد ديگري حركت كند، با شروع حمل اين بيمه به قوت خود باقي‌است.

 

خسارت‌ها

نفع بيمه‌اي

11- (1/11)- براي جبران خسارت تحت اين بيمه، بيمه‌گذار بايد هنگام بروز خسارت، نسبت به كالاي بيمه شده نفع بيمه‌اي داشته باشد.

(2/11)- مشروط به رعايت بند 1/11 فوق، بيمه‌گذار حق دارد خسارت ناشي از خطر بيمه شده را كه در طول مدت اين بيمه حادث مي‌شود، دريافت کند، حتي اگر خسارت قبل از انعقاد قرارداد بيمه اتفاق افتاده باشد، مگر آنكه در شرط اخير، بيمه‌گذار از وقوع خسارت مطلع بوده و بيمه‌گر نسبت به آن بي‌اطلاع باشد.

 

هزينه حمل تا مقصد نهايي

12- هرگاه در اثر تحقق يكي از خطرهای تحت پوشش اين بيمه، حمل موضوع بيمه در بندر يا محلي به‌غير از مقصد كالاي بيمه شده خاتمه يابد، بيمه‌گر هرگونه هزينه‌هاي اضافي كه به‌طور معقول و متعارف براي تخليه، نگهداري و ارسال کالای بيمه شده به‌ مقصد توسط بيمه‌گذار تحمل شده است را جبران خواهد کرد.

مقررات اين بند شامل هزينه‌هاي نجات يا خسارت همگاني نبوده و استثناهای مندرج در بندهاي
4، 5، 6 و 7 در مورد آن صادق خواهد بود و نيز، شامل هزينه‌هاي ناشي از تقصير، غفلت، ورشكستگي يا قصور در انجام تعهدهای مالي بيمه‌گذار يا كاركنان وي نمي‌شود.

 

خسارت كلي فرضي

13- درخواست خسارت به‌عنوان خسارت كلي فرضي قابل قبول نيست مگر اينكه بدين لحاظ كه تلف مورد بيمه قطعي و غير قابل اجتناب است و يا هزينه نجات، مرمت و ارسال مجدد آن به‌مقصد تعيين شده، از قيمت آن كالا در مقصد بيشتر خواهد بود، رها كردن آن معقول و منطقي باشد.

 

- ارزش اضافي

14- (1/14)- اگر بيمه‌گذار براي كالاي بيمه شده تحت اين بيمه‌نامه، بيمه ارزش اضافي خریداری كند، فرض مي‌شود كه قيمت توافقي كالا تا جمع كل مبلغ بيمه شده تحت اين بيمه‌نامه و همه بيمه‌نامه هاي ارزش اضافي، افزايش يافته است و تعهد بيمه‌گر با توجه به نسبت مبلغ بيمه شده اين بيمه‌نامه با كل مبالغ بيمه شده، تعيين مي‌شود. در صورت وقوع خسارت، بيمه‌گذار موظف به ارایه مدارك مربوط به مبالغ بيمه شده تحت همه بيمه‌نامه‌هاي ديگر به بيمه‌گر است.

(2/14)- چنانچه اين بيمه به‌صورت ارزش اضافي باشد، شرط زير رعايت خواهد شد:

فرض مي‌شود كه قيمت توافقي كالا برابر با جمع كل مبلغ بيمه شده تحت بيمه‌نامه اوليه و همه بيمه‌نامه‌هاي ارزش اضافي ديگر كه توسط بيمه‌گذار خریداری شده، است. تعهد بيمه‌گر با توجه به نسبت مبلغ بيمه شده اين بيمه‌نامه با جمع كل مبلغ بيمه شده خواهد بود.

در صورت وقوع خسارت، بيمه‌گذار موظف به ارایه مدارك مربوط به مبالغ بيمه شده تحت كليه بيمه‌نامه‌هاي ديگر به بيمه‌گر است.

 

منافع حاصل از بيمه

15- اين بيمه

(1/15)- بيمه‌گذاري را تحت پوشش قرار مي‌دهد كه ادعاي خسارت مي‌كند، اعم از اينكه قرارداد بيمه توسط او يا از سوي او منعقد شده يا بيمه‌نامه به او منتقل شده باشد.

(2/15)- به حمل كنندگان كالا و ساير امانت‌گيران كالاي بيمه شده تسري نمي‌يابد و آنان را منتفع نمي‌كند.

 

به حداقل رساندن خسارات

وظايف بيمه‌گذار

16- بيمه‌گذار، كاركنان و نمايندگان او در مورد خسارت قابل جبران موظف‌اند:

(1/16)- هرگونه اقدام معقول كه برای دفع يا به حداقل رساندن چنين خسارتي موثر است را انجام دهند.

(2/16)- امكان اقامه دعوي و احقاق حق عليه حمل كنندگان، تحويل گيرندگان كالا يا هر شخص ثالث را كاملاً حفظ كنند.

در مقابل، بيمه‌گر علاوه بر ساير خسارت‌های قابل پرداخت تحت اين بيمه‌نامه، هزينه‌هاي متناسب و معقولي كه بيمه‌گذار برای انجام اين وظايف متحمل شده است را جبران مي‌کند. 

 

عدم اسقاط حق

17- اقداماتي كه توسط بيمه‌گذار و يا بيمه‌گر به‌منظور نجات، حفظ يا مرمت و بازيافتن کالای بيمه شده به‌عمل مي‌آيد، نبايد به‌عنوان اسقاط حق يا قبول ترك مالكيت يا به‌عنوان هرگونه خدشه در حقوق هر يك از طرفين محسوب شود. 

 

اجتناب از تاخير

18- از جمله شرايط اين بيمه اين است كه اقدام بيمه‌گذار براي حمل كالا در تمام شرایط تا حدي كه دركنترل وي ‌باشد، بايد با سرعت معقول و به‌نحو متعارف انجام شود. 

 

قانون و عرف

19- اين بيمه تابع قانون بيمه و عرف كشور ايران است.

تذكر: بيمه‌گذار موظف است در صورت تقاضاي تمديد براي اين بيمه‌نامه، مطابق بند 9 و يا اطلاع از تغيير مقصد مطابق بند 10 فورا بيمه‌گر را مطلع كند. شرط استفاده از چنين پوششي، انجام اين تعهد است.

کلوز پیوست شرایط بیمه‌گران کالا، مجموعه شرایط A

کلوز پیوست شرایط بیمه‌گران کالا، مجموعه شرایط A 

 

خطرهای تحت پوشش

1- اين بيمه، همه ‌خطرهايي را كه منجر به تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي بيمه شده مي‌شود؛ به‌جز شرایط استثنا شده در بندهاي 4، 5، 6 و 7 را پوشش مي‌دهد.

 

خسارت همگاني

2- اين بيمه‌نامه، خسارت همگاني و هزينه‌هاي نجات را كه به‌‌منظور پيشگيري از خسارت يا در ارتباط با آن؛ به‌جز شرایط مندرج در بندهاي۴، ۵، ۶ و۷ به‌‌وجود آمده و طبق قرارداد حمل و يا قانون و عرف حاكم بر آن محاسبه و تعيين شده باشد، پوشش مي‌دهد.

 

مسئوليت مشترك در تصادم

3- به‌موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئوليت مشترك دو كشتي در تصادم، بيمه‌گر جبران اين زيان در قبال خطرهای تعهد شده در اين بيمه را به‌عهده مي‌گيرد. بيمه‌گذار تقبل مي‌کند كه هرگاه حمل‌كننده بر اساس شرط مذكور مطالبه زيان كند، بيمه‌گر را نیز آگاه کند. در اين‌صورت، بيمه‌گر حق دارد به هزينه خود، دفاع از بيمه‌گذار را در دعوي به‌عهده گيرد.

 

استثناها

4-اين بيمه به هيچ‌وجه شامل خطرهای زير نمي‌شو‌د:

(1/4)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه قابل انتساب به سوء عمل ارادي بيمه‌گذار

(2/4)- نشت و ريزش عادي، كسري عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي كالاي‌ بيمه شده.

(3/4)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نامناسب بودن بسته‌بندي يا آماده‌سازي كالاي بيمه شده مشروط بر اينكه بسته‌بندي يا آماده‌سازي، قبل از شروع اين بيمه انجام شده يا به‌‌وسيله بيمه‌گذار يا كاركنان او انجام شده باشد و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بيمه شده را نداشته باشد. ( در شرایط مربوط به اين شرط، "بسته‌بندي" شامل چيدن كالاي بيمه‌شده در كانتينر هم هست و كاركنان جزو پيمانكاران مستقل محسوب نمي‌شوند).

(4/4)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه به‌علت عيب ذاتي يا ماهيت كالاي ‌بيمه شده.

(5/4)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه‌اي‌كه علت آن تاخير باشد، حتي اگر اين تاخير ناشي از خطرهای بيمه شده باشد (به‌استثناء هزينه‌هاي قابل پرداخت بر اساس بند ۲).

(6/4)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از اعسار يا ورشكستگي مالكان، مديران، اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي يا قصور در انجام تعهد مالي از طرف يكي از آن‌ها، به‌شرط اينكه بيمه‌گذار در هنگام بارگيري كالاي بيمه شده در كشتي، از اين امر مطلع بوده يا بايد طبيعتا در جريان معمول تجارت خود از اين مسئله آگاه باشد كه اين اعسار و يا ناتواني مالي مي‌تواند مانع از ادامه عادي سفر شود. اين استثنا در صورتي كه قرارداد بيمه به طرف ديگري (طرف مدعي خسارت) واگذار شده باشد كه آن طرف، موضوع بيمه را با حسن نيت و تحت قرارداد الزام‌آور خريداري كرده يا با خريد آن توافق کرده است، اعمال نمي‌شود.

(7/4)- تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه‌اي كه مستقيم يا غيرمستقيم به‌علت يا ناشي از كاربرد هر نوع سلاح‌ يا وسيله‌اي باشد كه با انرژي اتمي، ‌شكست هسته‌اي، تركيب هسته‌اي يا واكنش مشابه ديگر يا نيرو يا ماده راديواكتيو كاركند.

5- (1/5)- اين بيمه به‌هيچ ‌وجه تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از شرایط زير را پوشش نمي‌دهد:

(1/1/5)- عدم قابليت دريانوردي‌ يا نامناسب بودن كشتي يا شناور براي حمل ايمن كالا، مشروط بر اينكه هنگام بارگيري كالاي بيمه شده به‌وسيله حمل، بيمه‌گذار از فقدان قابليت دريانوردي يا نامناسب بودن كشتي يا شناور آگاه باشد.

(2/1/5)- نامناسب بودن كانتينر يا وسيله حمل‌ برای حمل سالم  کالای بيمه شده، مشروط بر اينكه بارگيري كالا، درون يا برون اين وسایل، قبل از شروع اين بيمه‌نامه، يا توسط بيمه‌گذار يا كاركنان او انجام شده باشد و آن‌ها از نامناسب بودن وسایل مذكور در زمان بارگيري كالاي بيمه شده اطلاع داشته باشند.

(2/5)- در شرایطی كه قرارداد بيمه به طرف ديگري (طرف مدعي خسارت) واگذار شده باشد و ايشان موضوع بيمه را با حسن نيت و تحت قرارداد الزام‌آور خريداري كرده يا با خريد آن توافق کرده است، استثناي بند 1/1/5 اعمال نمي‌شود.

(3/5)- بيمه‌گران حق ادعاي نقض تعهدات ضمني راجع به قابليت دريانوردي كشتي و مناسب بودن كشتي براي حمل کالای بيمه شده را از خود اسقاط مي‌كنند.

6-اين بيمه به‌هيچ عنوان، تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه‌هايي را كه علت اصلي آن‌ها يكي از شرایط زير باشد، جبران نمي‌كند:

(1/6)- جنگ، جنگ داخلي، انقلاب، شورش، قيام و يا زدوخوردهاي داخلي ناشي از اين امور، يا هرگونه عمل خصمانه توسط يا عليه يكي از دو قدرت متخاصم.

(2/6)- توقيف، ضبط، مصادره، تصرف (غير از دزدي دريايي) يا اثرهای ناشي از اين امور يا اثرهای ناشي از اقدام به شروع آن‌ها.

(3//6)- مين، اژدر و بمب‌هاي مترو‌كه يا ساير سلاح‌هاي جنگي به‌جا مانده و متروكه.

7- اين بيمه‌نامه به‌هيچ‌وجه تلف شدن، آسيب ديدن يا هزينه ناشي از موارد زير را پوشش نمي‌دهد:

(1/7)- عمل اعتصاب كنندگان، جلوگيري از ورود كارگران يا عمل اشخاصي كه در درگيري‌هاي كارگري، آشوب‌ها يا اغتشاش‌های داخلي شركت مي‌كنند.

(2/7)- اعتصاب، تعطيل محل كار، درگيري‌هاي كارگري، آشوب‌ها و يا اغتشاش‌های داخلي.

(3/7)- هرگونه عمل تروريستي يا اقدام هر شخصي كه مستقيما با هدف براندازي دولتي يا اعمال نفوذ از طريق توسل به زور يا خشونت عليه دولت یا از طرف يا در ارتباط با هر سازماني كه قانوني يا غير قانوني تشكيل شده باشد.

(4/7)- عمل هر شخصي با انگيزه سياسي، عقيدتي يا مذهبي.

 

مدت اعتبار بيمه‌نامه

شرط حمل

۸- (1/8)- مشروط به رعايت بند 11، اين بيمه از زماني‌كه كالاي بيمه شده، انبار يا محل نگهداري مذكور در اين بيمه‌نامه را به‌‌منظور بارگيري بدون وقفه بر روي وسيله نقليه يا هر وسيله حمل ديگري در شروع حمل براي اولين بار ترك مي‌کند‌، آغاز و در طول جريان عادي حمل ادامه مي‌يابد و در يكي از حالت‌های زير، هر كدام زودتر واقع شود، منقضي مي‌شود:

 (1/1/8)- به مجرد تخليه كامل كالا از وسيله حمل يا وسيله نقليه ديگر در انبار يا محل نگهداري نهايي در مقصد مذكور در بيمه‌نامه.

(2/1/۸)- به مجرد تخليه كامل كالا از وسيله حمل يا وسيله نقليه ديگر به هر انبار يا محل نگهداري ديگر در مقصد مندرج در بيمه‌نامه يا قبل از آن، كه بيمه‌گذار يا كاركنان وي براي نگهداري كالا در خارج از مسير حمل يا تقسيم و توزيع كالا در نظر گرفته باشند.

(3/1/8)- هنگامي كه بيمه‌گذار يا كاركنان او تصميم مي‌گيرند خارج از مسير عادي حمل از هر يك از وسايل حمل زميني يا ساير وسایل حمل يا كانتينر براي نگهداري كالاي بيمه شده استفاده كنند.

(4/1/8)- به مجرد انقضاي 60 روز از تخليه كامل كالاي بيمه شده از كشتي در آخرين بندر تخليه.

(2/۸)- هرگاه پس از تخليه كالاي بيمه شده از كشتي در بندر نهايي و قبل از انقضاي مدت بيمه‌نامه قرار باشد كه كالا به مقصد ديگري غير از مقصد تعيين شده در بيمه‌نامه حمل شود، در اين صورت، بيمه طي مدت مقرر در بند 1/1/8 الي 4/1/8 به اعتبار خود باقي است، ولي با شروع حمل به مقصد ديگر فاقد اعتبار است.

(3/88)- اين بيمه (با توجه به شرایط خاتمه مذكور در بند 1/1/8 الي 4/1/8 و مقررات بند 9 مندرج در زير) در صورت تاخير خارج از اختيار بيمه‌گذار، هر نوع تغيير مسير، تخليه اجباري، ارسال مجدد يا انتقال كالا به كشتي ديگر و در جريان هر نوع تغييري كه در سفر دريايي روي داده و ناشي از اختياراتي باشد كه طبق قرارداد باربري به مالكان يا اجاره كنندگان كشتي تفويض شده است، داراي اعتبار خواهد بود. 

خاتمه قرارداد حمل‌ونقل

9- هرگاه قرارداد حمل در اثر رويدادي خارج از اراده و اختيار بيمه‌گذار در بندر يا محلي غير از مقصد مذكور در آن قرارداد خاتمه يابد يا حمل كالا به‌نحو ديگري قبل از تحويل كالا در مقصد (به‌شرح مندرج در شرط 8 فوق)، خاتمه يابد، اين بيمه نيز منقضي مي‌شود مگر آنكه مراتب فورا" به بيمه‌گر اطلاع و ادامه بيمه درخواست شود كه در آن‌صورت در ازاء حق‌بيمه اضافي (درصورت درخواست بيمه‌گر) اين بيمه تا يكي از مهلت‌هاي مقرر در زير به ‌قوت خود باقي مي‌ماند:

(1/9)- تا زماني‌كه كالا در چنين بندر يا محلي به‌فروش رسيده و تحويل داده شود، يا چنانچه توافق خاص ديگري نشده باشد، تا انقضاء مدت 60 روز بعد از ورود كالاي بيمه شده به چنين بندر يا محل، هر كدام زودتر واقع شود.

(2/9)- اگر كالاي بيمه شده ظرف همان مدت 60 روز (يا هر مدت اضافي ديگري كه توافق شده باشد) به مقصد مذكور در بيمه‌نامه يا هر مقصد ديگري ارسال شود، در اين‌صورت بيمه طبق ضوابط مقرر در بند 8 منقضي مي‌شود.

تغيير سفر

10- (1/10)- هر گاه پس از شروع اين بيمه، مقصد توسط بيمه‌گذار تغيير کند، بقای اعتبار اين بيمه مشروط است به‌ اينكه بيمه‌گذار مراتب را فورا به بيمه‌گر اعلام كند و شرايط و حق‌بيمه مورد توافق قرار بگيرد. چنانچه خسارتي قبل از توافق رخ دهد، تحت پوشش خواهد بود مشروط بر اينكه بر مبناي نرخ و شرايط متعارف بازار باشد.

(2/10)- هر گاه حمل كالاي بيمه شده طبق شرايط اين بيمه (مطابق بند 1/8) آغاز، اما كشتي بدون اطلاع بيمه‌گذار يا كاركنان وي به مقصد ديگري حركت كند، با شروع حمل، اين بيمه به قوت خود باقي ‌است.

 خسارت‌ها

نفع بيمه‌اي

11- (1/11)- براي جبران خسارت تحت اين بيمه، بيمه‌گذار بايد هنگام بروز خسارت، نسبت به كالاي بيمه شده نفع بيمه‌اي داشته باشد.

(2/1۱)- مشروط به رعايت بند 1/11 فوق، بيمه‌گذار حق دارد خسارت ناشي از خطر بيمه شده را كه در طول مدت اين بيمه حادث مي‌شود، دريافت کند، حتي اگر خسارت قبل از انعقاد قرارداد بيمه اتفاق افتاده باشد، مگر آنكه در شرایط اخير، بيمه‌گذار از وقوع خسارت مطلع بوده و بيمه‌گر نسبت به آن بي‌اطلاع باشد.

هزينه حمل تا مقصد نهايي

12- هرگاه در اثر تحقق يكي از خطرهای تحت پوشش اين بيمه، حمل موضوع بيمه در بندر يا محلي به‌غير از مقصد كالاي بيمه شده خاتمه يابد، بيمه‌گر هرگونه هزينه‌هاي اضافي كه به‌طور معقول و متعارف براي تخليه، نگهداري و ارسال کالای بيمه شده به‌ مقصد توسط بيمه‌گذار تحمل شده است را جبران خواهد کرد.

مقررات اين بند شامل هزينه‌هاي نجات يا خسارت همگاني نبوده و استثناهای مندرج در بندهاي 4، 5، 6 و 7 در مورد آن صادق خواهد بود و نيز شامل هزينه‌هاي ناشي از تقصير، غفلت، ورشكستگي يا قصور در انجام تعهدهای مالي بيمه‌گذار يا كاركنان وي نمي‌شود‌.

 خسارت كلي فرضي

13- درخواست خسارت به‌عنوان خسارت كلي فرضي قابل قبول نيست، مگر اينكه بدين لحاظ كه تلف مورد بيمه قطعي و غير قابل اجتناب است و يا هزينه نجات، مرمت و ارسال مجدد آن به‌مقصد تعيين شده، از قيمت آن كالا در مقصد بيشتر خواهد بود، رها كردن آن معقول و منطقي باشد.

ارزش اضافي

14- (1/14)- اگر بيمه‌گذار براي كالاي بيمه شده تحت اين بيمه‌نامه، بيمه ارزش اضافي تحصيل كند، فرض مي‌شود كه قيمت توافقي كالا تا جمع كل مبلغ بيمه شده تحت اين بيمه‌نامه و كليه بيمه‌نامه‌هاي ارزش اضافي، افزايش يافته است و تعهد بيمه‌گر با توجه به نسبت مبلغ بيمه شده اين بيمه‌نامه با كل مبالغ بيمه شده، تعيين مي‌شود. در صورت وقوع خسارت، بيمه‌گذار موظف به ارایه مدارك مربوط به مبالغ بيمه شده تحت كليه بيمه‌نامه‌هاي ديگر به بيمه‌گر است.

(2/14)- چنانچه اين بيمه به‌صورت ارزش اضافي باشد، شرط زير رعايت خواهد شد:

فرض مي‌شود كه قيمت توافقي كالا برابر با جمع كل مبلغ بيمه شده تحت بيمه‌نامه اوليه و همه بيمه‌نامه‌هاي ارزش اضافي ديگر كه توسط بيمه‌گذار تحصيل شده است، ‌باشد. تعهد بيمه‌گر با توجه به نسبت مبلغ بيمه شده اين بيمه‌نامه با جمع كل مبلغ بيمه شده خواهد بود.

در صورت وقوع خسارت، بيمه‌گذار موظف به ارایه مدارك مربوط به مبالغ بيمه شده تحت كليه بيمه‌نامه‌هاي ديگر به بيمه‌گر است.

 منافع حاصل از بيمه

15- کلوز A

(1/15)- بيمه‌گذاري را تحت پوشش قرار مي‌دهد كه ادعاي خسارت مي‌كند، اعم از اينكه قرارداد بيمه توسط او يا از سوي او منعقد شده يا بيمه‌نامه به او منتقل شده باشد.

(2/15)- به حمل كنندگان كالا و ساير امانت‌گيران كالاي بيمه شده تسري نمي‌يابد و آنان را منتفع نمي‌كند.

 

به حداقل رساندن خسارات

وظايف بيمه‌گذار

16- بيمه‌گذار، كاركنان و نمايندگان او در مورد خسارت قابل جبران موظف‌اند:

(1/16)- هرگونه اقدام معقول كه برای دفع يا به حداقل رساندن چنين خسارتي موثر است را انجام دهند.

(2/16)- امكان اقامه دعوي و احقاق حق عليه حمل كنندگان، تحويل گيرندگان كالا يا هر شخص ثالث را كاملاً حفظ كنند.

در مقابل، بيمه‌گر علاوه بر ساير خسارت‌های قابل پرداخت تحت اين بيمه‌نامه، هزينه‌هاي متناسب و معقولي كه بيمه‌گذار برای انجام اين وظايف متحمل شده است را جبران مي‌کند.

عدم اسقاط حق

17- اقدام‌هایی كه توسط بيمه‌گذار و يا بيمه‌گر به‌منظور نجات، حفظ يا مرمت و بازيافتن کالای بيمه شده به‌عمل مي‌آيد، نبايد به‌عنوان اسقاط حق يا قبول ترك مالكيت يا به‌عنوان هرگونه خدشه در حقوق هر يك از طرفين محسوب شود. 

اجتناب از تاخير

18- از جمله شرايط اين بيمه اين است كه اقدام بيمه‌گذار براي حمل كالا در تمام موارد، تا حدي كه دركنترل وي است، بايد با سرعت معقول و به‌نحو متعارف انجام شود. 

قانون و عرف

19- اين بيمه تابع قانون بيمه و عرف كشور ايران است.

تذكر: بيمه‌گذار موظف است در صورت تقاضاي تمديد براي اين بيمه‌نامه، مطابق بند 9 و يا اطلاع از تغيير مقصد، مطابق بند 10 فورا بيمه‌گر را مطلع كند. شرط استفاده از چنين پوششي انجام اين تعهد است.

راهنمای خسارت بیمه‌‌نامه‌های باربری

در صورت وقوع خسارت احتمالی، لازم است بیمه‌گذار برای تهیه مدارک زیر و تحویل آن به شرکت بیمه اقدام کند.

بیمه‌نامه باربری داخلی

اصل بارنامه حمل داخلي نسخه مخصوص گيرنده كالا، تصویر گواهينامه و مشخصات مقصر حادثه

- اصل فاكتور يا سند تعيين ارزش واقعي کالای بيمه‌شده

- گزارش مقام انتظامي محل وقوع حادثه

- صورت‌مجلس يا گزارش كارشناسي شركت بيمه مبني بر تعيين ميزان خسارت

 

بیمه‌نامه باربری بین‌المللی

- اصل بارنامه، فاكتور، صورت بسته‌بندي، گواهي مبدا و صورت‌مجلس گمركي یا بندری

- تصویر پشت‌ و رو از پروانه سبز گمركي

- تصویر برگ ثبت‌سفارش و پروفرما

- رونوشت سي‌ام‌آر كه خسارت در آن به تایيد راننده رسيده و مهرشده شركت حمل‌و‌نقل باشد. (در حمل زميني)

- تصویر مجوز خروج از گمرک

- اصل بارنامه حمل داخلي نسخه مخصوص گيرنده كالا، تصویر گواهينامه و مشخصات مقصر حادثه (در صورت حادثه در داخل كشور)

- تصویر اعلاميه ورود كالا و قبض انبار گمركي

- اوريج‌باند و گارانتي (در صورت زيان همگاني)

- گواهي كسر تخليه يا تحويل نشدن (در صورت كسري كالا)

- گزارش بازديد كارشناس خارجي (در صورتی که خسارت خارج از كشور واقع شده باشد.)

- مانيفست، گواهينامه دريانوردي ناخدا، گزارش اداره هواشناسي، پروانه بهره‌برداري، گواهي ايمني شناور (حمل كالا توسط موتورلنج)

- گزارش مقام انتظامي و کروکی حادثه (در مورد خسارت‌هاي ناشي از حادثه)

- گزارش آتش‌نشاني (در صورت آتش‌سوزي كالا)

- برگ جانشيني يا فرم وكالتنامه لاتين

توجه: در صورت لزوم، اسناد ديگر نیز درخواست مي‌شود.


مراحل و مدارك لازم برای پرداخت خسارت بيمه باربري ترانزيت

اعلام وقوع حادثه

براساس ماده«15» قانون بيمه، بيمه‌گذار موظف است حداكثر ظرف مدت پنج روز از تاريخ اطلاع از وقوع خسارت، بيمه‌گر را مطلع کند. اعلام وقوع خسارت به‌صورت تلفني يا حضوري نيز قابل قبول است مشروط بر آن‌كه متعاقب آن، بيمه‌گذار مراتب را به‌صورت كتبي و طي نامه به شرکت بیمه اعلام کند.
نامه اعلام خسارت بيمه‌گذار بايد حاوي موارد زیر باشد.
- شماره بيمه‌نامه
- نوع و علت خسارت (درصورت اطلاع)
- ميزان و مبلغ تقريبي خسارت (درصورت اطلاع)
- شرح مختصري از چگونگي وقوع خسارت (درصورت اطلاع)
- اعلام زمان و محل وقوع خسارت (درصورت اطلاع)
- اعلام زمان و نحوه اطلاع بيمه‌گذار از وقوع خسارت

- محل استقرار كالاي خسارت‌ديده، نام و شماره تماس كارشناس يا فرد مطلع از طرف بيمه‌گذار (برای بازديد احتمالي از كالا)

بازديد از كالاي خسارت‌ديده

به‌منظور تعيين علت، نوع و ميزان خسارت، ضمن هماهنگي لازم با كارشناس بيمه و برای سهولت در شناسايي كالاي خسارت‌ديده و تطبيق آن با بيمه‌نامه صادر شده، باید مدارك اوليه زیر برای بازديد تهيه شود:


- تصوير خوانا از پروفرما (بیمه‌نامه‌های بین‌المللی)
- تصوير خوانا از بيمه‌نامه و الحاقيه‌هاي صادر‌شده
- تصوير خوانا از بارنامه حمل بين‌المللي و بارنامه حمل داخلي
- تصوير خوانا از فهرست بسته‌بندي و فاكتور كالا
- تصوير خوانا از صورت‌مجلس تنظيم شده (درصورت وجود)
- تصوير قبض انبار گمركي (بیمه‌نامه‌های بین‌المللی)

تهيه مدارك لازم

پس از بازديد از خسارت و برای بررسي خسارت، مدارك زیر بايد ارسال شود:


- اصل بارنامه حمل بين‌المللي يا اصل بارنامه حمل داخلي
- اصل فاكتور محموله
- اصل فهرست بسته‌بندي
- اصل گواهي مبدا
- اصل رونوشت راه‌نامه (C.M.R) در حمل‌هاي زميني كه در آن خسارت به تایيد راننده و شركت حمل‎ونقل رسيده باشد.
- تصویر پشت‌وروي پروانه ورودي كالا (جواز سبز گمرك)
- تصوير قبوض انبار گمركي
- اصل صورت‌مجلس گمرك و بندر يا هر صورت‌مجلس خسارت كه با مقصر و متصدي حمل تنظيم شده باشد.
- اعلاميه ورود كالا به مرز
- اصل گواهي كسر تخليه يا تحويل نشدن (درصورت كسري كالا)
- نامه ادعاي خسارت عليه مقصر حادثه و متصدي حمل (فورواردر)
- اصل گزارش مقام انتظامي محل وقوع حادثه (چنانچه در خارج از كشور باشد، بايد توسط كنسولگري تایيد شود.)
- گزارش بازديد خسارت نمايندگان لويدز (درصورتي‌كه خسارت در خارج از كشور باشد.)
بنا به نوع خسارت، امكان دريافت برخي از مدارك علاوه بر مدارك فوق نیز وجود دارد .

حفظ حقوق بيمه‌گر
براساس ماده«17» شرايط عمومي بيمه‌نامه‌هاي صادره، حقوق بيمه‌گذار در مقابل اشخاص ثالث به‌لحاظ تقصير يا مسئوليت اشخاص یادشده در ايجاد حادثه تا ميزان خسارت پرداخت شده، به بيمه‌گر منتقل مي‌شود و اگر بيمه‌گذار اقدامي كند كه منافي با حق ذکر شده باشد در مقابل بيمه‌گر مسئول شناخته می‌شود.

از مهم‌ترين اين اعمال مي‌توان به نمونه‌های زیر اشاره کرد:


- اعلام و ادعاي خسارت به مسئول يا مقصر خسارت ظرف مهلت‌هاي مقرر قانوني (در مورد حمل‌كنندگان كالا، مهلت‌هاي مقرر با توجه به نوع بارنامه است و بيمه‌گذار مي‌تواند زمان دقيق آن را در شرايط بارنامه ملاحظه کند)
- سازش نکردن با مسئولان يا مقصران خسارت
- تهيه صورت‌مجلس گمركي يا بندري يا ساير صورت‌مجلس‌هاي مربوط
- درصورت اطمينان نداشتن از سلامت كالا، بيمه‌گذار به هيچ‌وجه نبايد رسيد بدون قيدوشرط به متصديان حمل بدهد.
- دریافت گواهي از متصدي حمل درصورت تحويل نگرفتن كالا

پرداخت خسارت

مبلغ خسارت كارشناسي شده پس از تكميل مدارك لازم، در اسرع وقت تعیین و وجه آن در قبال دریافت رسيد و واگذاري حقوق به بیمه‌گذار یا نماينده قانوني وي پرداخت می‌شود.

مدارک درخواست خسارت

برای درخواست خسارت، بيمه‌گذار يا نمايندگان یا ذی‌نفعان وی باید در اسرع وقت اسناد و مدارك لازم زیر را برحسب نوع خسارت به بیمه‌گر تحویل دهند:

- اصل بيمه‌نامه يا گواهي بيمه

- اصل فاكتور کالای بيمه‌شده با مشخصات كامل و صورت توزين و بسته‌بندي

- اصل بارنامه‌ها یا قرارداد حمل

- صورت‌وضعيت کالای بيمه‌شده در زمان تحويل گرفتن و صورت‌وضعيت ميزان توزين كالا در آخرين مقصد مندرج در بيمه‌نامه

- مكاتبه‌های صورت گرفته با متصديان حمل و اشخاص ذی‌ربط

- در صورت تحويل نشدن كالای بيمه‌شده، علاوه بر اسناد و مدارك فوق، برگ رسمي گواهي تحويل نگرفتن که موسسه حمل صادر کرده است هم، باید به بيمه‌گر ارایه شود.

- پروانه گمركي (برگ سبز) و صورت‌مجلس كشف اختلاف در صورت صدور

- گواهي مبدا

- قبض انبار گمرک

-گزارش بازديد خسارت كه بايد توسط يكي از اشخاص یا موسسه‌های مجازي که توسط بيمه مركزي ايران معرفي شده‌اند، تهيه شده باشد.

چنانچه بيمه‌گر علاوه بر اسناد یادشده به مدارك ديگري هم نياز داشته باشد، باید بلافاصله از بيمه‌گذار مطالبه کند و بیمه‌گذار موظف است مدارك لازم را در اختيار او قرار دهد.

 

وظایف بیمه‌گذار در زمان بروز خسارت

 

- براي هر بسته مفقودی بلافاصله از متصديان حمل يا مقام‌های بندر يا متصرفان ديگر كالای بیمه‌شده، به‌طور کتبی درخواست خسارت کند.

- در خسارت مشهود، به محض اطلاع و قبل از تحويل گرفتن کالای بيمه‌شده از متصديان حمل يا ساير متصرفان کالا به‌طور كتبي تقاضاي بازدید کنند و برای خسارت‌هایي كه هنگام بازديد مشخص مي‌شود، گواهي مربوط را كه به امضاي آنها رسيده باشد، دريافت و از نامبردگان درخواست پرداخت خسارت کند.

- وقتی از سالم بودن کامل كالای بيمه‌شده مطمئن نیست، رسيد بدون قيدوشرط به متصديان حمل‌ونقل ندهد و با درج موضوع در بارنامه يا رسيدي كه به متصديان حمل مي‌دهد، حق خود را براي مطالبه خسارت محفوظ نگه دارد.

- هرگاه زمان تحويل كالای بيمه‌شده، زيان يا آسيبي مشهود نباشد، بيمه‌گذار يا نمايندگان یا ذی‌نفعان وی، بايد حداكثر ظرف سه‌روز از تاريخ تحويل كالا و اطلاع از خسارت، مراتب را به‌طور کتبی با پست سفارشي يا اظهارنامه به متصديان حمل اعلام کند.

- در شرایطي كه موسسه حمل، تمام يا قسمتي از كالای بيمه‌شده را به بيمه‌گذار و يا ذی‌نفعان وی تحويل ندهد، نامبردگان موظف هستند پس از تنظيم صورت‌جلسه كسر تخليه، گواهي كتبي تحويل نگرفتن را از موسسه مزبور بخواهند. درصورتي كه گواهي تحويل نشدن در موعدهاي زير صادر نشود، بيمه‌گذار يا نمايندگان یا ذی‌نفعان وی بايد حداكثر طی يك هفته با اظهارنامه رسمي، از موسسه حمل درخواست خسارت کنند و مراتب را به بيمه‌گر اطلاع دهند.

- در صورت حمل با كشتي، حداكثر هفت‌ماه پس از تخليه كالای بيمه‌شده از كشتي

- در صورت حمل با كاميون و قطار، حداكثر هفت‌ماه پس از ورود وسيله حمل به مرز کشور مقصد

- در صورت حمل با هواپیما، حداكثر سه‌ماه پس از تخلیه كالای بيمه شده از هواپیما

- بيمه‌گذار يا نمايندگان یا ذی‌نفعان وی موظفند درباره خسارت‌های مشهود كه به‌موجب بيمه‌نامه صادر شده، بيمه‌گر تعهد جبران آن را دارد، چنانچه بيمه‌شده در دست متصديان حمل‌ونقل است، قبل يا بلافاصله پس از تحويل كالا از آن‌ها و چنانچه خسارت در انبار گمرك مشاهده شود، قبل از تحويل از انبار، ضمن تنظیم صورت‌مجلس گمرک، مراتب را به بيمه‌گر اعلام کند و درخواست بازديد از كالا را ارایه دهد.

مراحل پرداخت خسارت باربری

راهنمای صدور بیمه‌نامه باربری

راهنمای صدور بیمه‌نامه باربری

مدارک و مراحل صدور بیمه‌نامه باربری

-مراجعه بیمه‌گذار به سرپرستی یا نمایندگی شرکت و دریافت مشاوره از کارشناسان صدور

-قبول شرایط اعلام شده

-دریافت، تکمیل و ارسال فرم پیشنهاد به واحد فروش

-تایید فرم پیشنهاد توسط کارشناس صدور

-اعلام نرخ حق‌بیمه به بیمه‌گذار

-قبول و واریز نرخ حق‌بیمه توسط بیمه‌گذار

روش‌های صدور

- بیمه‌نامه ساده: بیمه‌نامه‌اي است که کالای بیمه‌شده و ارزش آن کاملا مشخص است و بیمه‌گر می‌تواند با عنایت به اطلاعات موجود در فرم پیشنهاد، پس از ارزیابی کارشناسی، نرخ و شرایط را اعلام کند. لازمه صدور این نوع بیمه‌نامه، آگاهی کامل بیمه‌گذار از وضعیت کالای بیمه‌‌شده و چگونگی حمل، مبدا و مقصد است.

- بیمه‌نامه عمومی: قراردادي كلي بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار است که در آن، شرایط اصلی بیمه و حقوق و تعهدات طرفین معین می‌شود.

در بیمه‌نامه‌هاي عمومی، کالاهاي تحت پوشش به‌طور متعدد و در یک دوره زمانی مستمر و طولانی به مقصد حمل می‌شود و این امر تابع ضوابطی است که در قرارداد بیمه به آن اشاره شده است. در این حالت؛ به‌موجب قرارداد عمومی منعقد‌شده، بیمه‌گذار مکلف می‌شود مشخصات و نحوه حمل کالا، وسیله حمل، مبدا و مقصد و نیز سایر اطلاعات لازم بیمه‌گر را قبل یا هم‌زمان با شروع حمل به اطلاع بیمه‌گر برساند تا بیمه‌گر برای صدور گواهی بیمه یا گواهی حمل اقدام کند، مگر آن‌که در بیمه‌نامه عمومی ترتیب دیگري مقرر شده باشد.

بيمه‌نامه‌ شناور : بيمه‌نامه‌ شناور يك قرارداد كلي است كه بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار منعقد مي‌شود و در آن شرايط اصلي بيمه و حقوق و تعهد طرفين معين مي‏شود. در این پوشش بیمه‌ای، با يك سرمايه بيمه‏اي معين و مشخص موافقت مي‌شود كه شامل حمل‌هاي متعددي است و به همين دليل، قرارداد تا زماني كه سرمايه توافق شده از طريق حمل‌هاي متعدد به پايان برسد، داراي اعتبار است.

بيمه‌نامه با پوشش باز: يكي از محدوديت‌هایي كه در روش بيمه‌نامه با شرايط عمومي وجود دارد اين است كه بيمه‌گذار در ابتدای صدور بيمه‌نامه، 100درصد يا درصد بالایي از حق‌بيمه را پرداخت مي‌کند در شرایطی كه ممكن است حمل‌هاي نهایي در ماه‌هاي ديگر انجام گیرد. بنابراین روش ديگري به‌نام صدور بيمه‌نامه يا قرارداد به‌روش پوشش باز مطرح شد. مشخصات اصلي اين نوع قراردادها بشرح زیر است:

بيمه‌گر و بيمه‌گذار درباره موضوع‌های كلي مانند نرخ و شرايط قرارداد یا خطرهاي تحت‌پوشش توافق مي‌کنند. در اين حالت، ديگر نيازی نیست كه بيمه‌گذار قبل از حركت، مشخصات وسيله نقليه و سرمايه تحت‌پوشش را اعلام کند؛ به‌شرطي كه همه حمل‌هاي بيمه‌گذار تحت‌پوشش بيمه قرار گیرد و اگر قسمتي از محموله‌های بيمه‌گذار بيمه نشود، بيمه‌گر بايد كاملا روي حمل‌ها كنترل لازم را داشته باشد.

در اين حالت با توافقي كه بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار انجام مي‏شود، هر يك هفته گواهي بيمه توسط بيمه‌گر صادر مي‌شود و حق‌بيمه متناسب با سرمايه‌هاي حمل‌شده توسط بيمه‌گذار پرداخت مي‌شود. در اين پوشش، همه محموله‌هایی كه در طول مدت يك‌سال حمل خواهد شد، با نرخ معين و مناسبي تحت‌پوشش قرار می‌گیرد.

مزيت ديگر اين بیمه‌نامه این است كه همه دفعات حمل كالا تحت‌پوشش قرار می‌گیرد و چون مدت قرارداد معمولا يك‌سال است، دیگر نيازی نيست که براي هر حمل، پوشش و درخواست جداگانه‌اي ارسال شود.

معمولا شركت‌هاي حمل‌ونقل كالا كه در شبانه‌روز اقدام به حمل كالا مي‌کنند، يك قرارداد به اين شكل منعقد مي‌كنند تا خيال بيمه‌گذار از حمل‌هايي كه در طول شبانه‌روز انجام مي‌دهد راحت باشد.

شرایط صدور

 1- بيمه با شرايط تمام خطرA

كامل‌ترين نوع بيمه حمل‌ونقل كالا است که براي كالاهاي حساس و آسيب‌پذير استفاده مي‌شود و همه خطرها، به‌جز موارد ذکر شده در بیمه‌نامه را شامل مي‌شود و هيچگونه فرانشيزي از خسارت كسر نمي‌شود.

2بيمه با شرايط  B  

نسبت به شرایط ‌A داراي پوشش‌هاي محدودتری است و مبلغي از خسارت به‌عنوان فرانشيز كسر مي‌شود.

3بيمه با شرايط C  

دراین بیمه‌نامه خسارت تحویل ندادن کالای بیمه‌شده، طبق پوشش‌های فرعی (کلوز) مربوط نیز می‌تواند ارایه شود و نسبت به شرايط A و B، پوشش‌هاي محدودتري دارد.

4بيمه با شرايط خسارت كلي 

در این نوع بیمه، از بین رفتن و تلف کلی محموله بیمه‌شده در یک مرحله که در اثر غرق شناور، سقوط هواپیما و یا آتش‌سوزی رخ دهد، تحت‌پوشش قرار می‌گیرد.

تخفیف‌های بیمه‌نامه باربری‌ شناورها

بیمه‌نامه حمل کالاهای با موتور لنج و شناورهای متوسط و کوچک باربری که بین بنادر کشورهای حوزه خلیج‌فارس و دریای عمان و بنادر کشورهای حوزه دریای خزر صادر می‌شود در این شرکت نرخ و شرایط ویژه‌ای دارد. در این بیمه‌نامه‌ها، برای بیمه‌گذارانی که کالاهای خود را با شناورهای دارای شرایط ویژه حمل می‌کنند، تخفیف‌هایی در حق‌بیمه اعمال می‌شود. برخی از این شرایط به شرح زیر است:
- چنانچه شناور در تعاونی‌های صاحبان شناور عضو باشد، پنج‌درصد تخفیف
-  در صورت مجهز بودن شناور به سیستم مخابراتی، 10درصد تخفیف
- چنانچه ظرفیت شناور بیش از 200 تن باشد، 10درصد تخفیف
- چنانچه شناور دارای بارنامه حمل طبق فرم‌های استاندارد باشد، 15درصد تخفیف

تخفيف‌های معمول
- تخفيف پرداخت حق‌بيمه به‌صورت نقد
در صورتي كه در بيمه‌هاي واردات و صادرات، حق‌بيمه به‌صورت نقد پرداخت شود، حداكثر به ميزان 10درصد حق‌بيمه تخفیف داده می‌شود.

-تخفيف حمل با كانتينر
در صورتي كه حمل كالا از مبدا تا مقصد نهایي با كانتينر انجام گیرد، بيمه‌گر مي‌تواند 20درصد به‌عنوان تخفيف كانتينر از حق‌بيمه‌هاي دریافت شده را بازگرداند.
- تخفيف صادراتي
در صورتي كه بيمه از نوع بيمه‌هاي صادراتي باشد، براي تشويق صادركنندگان و كاهش قيمت‌هاي تمام‌شده كالاهاي صادراتي تا 45درصد حق‌بيمه تخفيف داده می‌شود.

اضافه نرخ‌ها
در صورتي كه در بيمه‌نامه باربري وارداتي يا صادراتي، نوع وسيله حمل، كشتي يا كشتي به همراه وسایل نقليه ديگر از قبيل كاميون يا قطار (حمل مرکب) اعلام شود، شرط طبقه‌بندي كشتي (شرايطي است كه كشتي‌هاي حامل كالا بايد دارا باشند و اين شرايط معمولا توسط موسسه‌های معتبر بين‌المللي كه مورد قبول انستيتوي بيمه‌گران لندن باشند، كنترل و به كشتي گواهي طبقه‌بندي اعطا مي‌شود) به بيمه‌نامه الحاق می‌شود و اگر كشتي طبق شرايط یادشده طبقه‌بندي نشده باشد يا سن كشتي بيش از حد شرايط ذكر شده باشد يا كالا روي عرشه كشتي حمل شود، بيمه‌گذار بايد اضافه نرخ متعلقه را پرداخت کند.
* كالاهایي كه به‌صورت عرف كشتيراني باید روي عرشه حمل شود، مشمول پرداخت اضافه‌نرخ نمی‌شوند، مانند حمل كانتينر
* كشتي‌های با سن بالاتر از 15سال، طبق جداول مخصوص، شامل اضافه نرخ است.

محاسبه نرخ حق‌بيمه در بيمه‌‌نامه‌هاي باربری داخلي


نرخ حق‌بيمه دربيمه‏‌‌نامه‌هاي باربري داخلي به ‏عوامل مختلفي بستگي دارد كه مهم‌ترين آن‌ها به شرح زیر است.
الف) بر اساس تعداد خطرها و نوع خطرهای تحت پوشش
بيمه‌گذار هرچه خطرهای بيشتری را تحت پوشش قرار دهد، نرخ حق‌بيمه نیز بيشتر خواهد بود .
ب) فاصله بين مبدا و مقصد
هرچه فاصله مبدا و مقصد كمتر باشد، احتمال رخ دادن حادثه و بروز خسارت كمتر مي‌شود .
ج) نوع محموله از لحاظ آسيب‌پذيري و خطرناك بودن
هرچه آسيب‌پذيري كالاها بالاتر باشد، احتمال بروز خسارت نیز بيشتر خواهد بود، پس منطقي است كه براي اين‌ كالاها، حق‌بيمه بيشتري دریافت شود.
د) مسير حركت و نوع وسيله نقليه

اصولا در جاده‌هاي كوهستاني، آمار خسارت و حادثه ناشي از پرت شدن وسيله نقليه بيشتر است و در بعضي مسيرها ‎بايد قسمتي از حمل در مسير دريا انجام شودكه خطرهای خاص خود را به‌همراه دارد. همچنین، وسیله نقليه‌ای كه در حين حمل با سرعت بالايي حركت می‌کند، احتمال خطر بيشتري هم خواهد داشت. مثلا حمل با نيسان به‌مراتب پرريسك‌تر از حمل با كاميون است.

بيمه‌نامه داخلي

بيمه‌نامه داخلي

 در این بیمه‌نامه مبدا و مقصد داخل ايران است.

بیمه‌نامه بین‌المللی

بیمه‌نامه بین‌المللی

در این بیمه‌نامه محموله‌های وارداتی، صادراتی و ترانزیت براساس شرایط استاندارد انستیتو بیمه‌گران لندن تحت‌پوشش قرار می‌گیرد.

-بيمه‌نامه وارداتي

 در این بیمه‌نامه مبدا حركت، خارج از کشور ایران و مقصد، داخل ايران است. بنابراين، اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به خرید کالا از کشورهاي دیگر به‌صورت خریدهاي براتی، بدون انتقال ارز و یا اعتبار اسنادي می‌کنند، بر اساس قوانین و مقررات کشور جمهوري اسلامی ایران، به‌صورت اجباري موظف به تهیه این نوع بیمه‌نامه براي محموله‌های وارداتی خود هستند.

-بيمه‌نامه صادراتي

 در اين بیمه‌نامه مبدا داخل ايران و مقصد خارج از ايران است. بنابراين، اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به صادرات کالا یا محموله‌های خود به کشورهاي دیگر می‌کنند، می‌توانند بیمه‌نامه باربري صادراتی تهیه کنند.

-بيمه‌نامه ترانزيت

 در اين بيمه‌نامه‌ها مبدا و مقصد خارج از ايران است، به‌طوري‌ كه ايران در مسير حمل قرار گيرد. بنابراين هرگاه مبدا کالايی خارج از مرزهاي جمهوري اسلامی ایران و مقصد نهايی حمل آن نیز، خارج از مرزهاي جمهوري اسلامی ایران باشد و کالا فقط از داخل کشور عبور کند، در اصطلاح می‌گوییم که حمل کالا به‌صورت ترانزیت انجام می‌گیرد.

بیمه باربری

بیمه باربری:

بیمه باربري نوعی بیمه حمل‌ونقل کالا است که به موجب آن، بیمه‌گر تعهد می‌کند در ازای دریافت وجوهی از بیمه‌گذار؛ در صورت وقوع یا بروز حادثه هنگام حمل کالا یا در حین عملیات حمل‌ونقل از نقطه‌اي به نقطه دیگر، خسارت‌های احتمالی یا اتفاقی وارد به او را، طبق شرایط مندرج در بیمه‌نامه جبران کند یا وجه معینی را بپردازد. علاوه ‌بر این در بعضي از مواقع خسارت‌های ‌وارد شده به ‌اشخاص ‌ثالث‌ نیز تحت‌‌پوشش‌ اين ‌بيمه‌نامه قرار مي‌گيرد.
بیمه‌نامه بین‌المللی
بيمه‌نامه داخلي

    خانهدرباره ماورودارتباط با ما
    صدور آنلاین بیمه